4.5/5 - (2 امتیاز)

مجوز سازمان های مردم نهاد (مجوز ngo)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز سازمان های مردم نهاد ( مجوز ngo ) اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلی گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز سازمان های مردم نهاد ( مجوز ngo )مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز سازمان های مردم نهاد ( مجوز ngo )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه صدور اعتبارنامه تخصصي سازمان هاي مردم نهاد جوانان

10298 1393/08/07 بند( 4) اعتبارنامه تخصصی به منظور اجازه ادامه فعالیت موقـت تـا زمـان صـدور پروانـه قطعـی از سـوي استانداري براي سازمانهاي مردم نهادي که از سازمان ملی جوانان سابق مجوز فعالیت دارند بـر اسـاس لوح تنظیم شده( پیوست شماره 4)صادرمی گردد.

تفاهم نامه مشترک وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور

11923 1397/07/02 بند 2 وزارت کشور اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان که به موجب این تفاهم نامه توسط وزارت ورزش و جوانان ساده می شود را به رسمیت می شناسند و وزارت ورزش و جوانان نیز متعهد می‌شود پرونده سازمان‌های مردم‌نهاد جوانانی که متقاضی اخذ پروانه فعالیت هستند با درخواست کتبی آنان و برای بررسی و صدور پروانه فعالیت و ثبت حقوقی متعاقب اعتبارنامه صادر شده برای تشکر به وزارت کشور ارسال نمایند.

تبصره ۱ – صدور اعتبار نامه های موقت و تخصصی فعالیت سازمان های مردم نهاد جوانان توسط وزارت ورزش و جوانان حداکثر برای دو دوره سه ساله مجاز میباشد.

تبصره ۲ – صدور اعتبارنامه برای سازمانهای مردم نهاد جوانان منوط به رعایت مفاد آیین نامه اجرایی در خصوص احراز صلاحیت های امنیتی انتظامی و تخصصی می باشد.

آیین نامه تشکل های مردم نهاد

11924 1395/06/06 ماده 14 درخواست تاسیس تشکل ها متناسب با محدوده مورد نظر برای فعالیت به دبیرخانه شورای ذیربط ارائه می‌شود و دبیرخانه شورای ملی استانی و شهرستانی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تاسیس تشکل نسبت به بررسی درخواست اقدام و در صورتی که درخواست ارائه شده مغایرتی با شرایط تاسیس تشکل در چارچوب مفاد این آیین نامه نداشته باشد اجازه تاسیس تشکل را صادر کنند.

تبصره ۱- اجازه تاسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل و طی مراحل دریافت پروانه فعالیت است و پروانه فعالیت محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ – جوانان متقاضی تاسیس تشکل می توانند درخواست خود را برای بررسی و صدور اجازه تاسیس تشکل رعایت ترتیبات مقرر در این ماده به وزارت ورزش و جوانان ارائه کنند.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ngo


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل فرم درخواست 10756
عکس متقاضیان تاسیس 12783
تصویر شناسنامه متقاضیان تاسیس 12784
عکس کارت ملی متقاضیان تاسیس 12785
تدوین اساسنامه بر اساس آیین نامه اجرایی پیوست شیوه نامه 12786
تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی سمن با نظارت ادارات کل استان ها 12787
استعلام پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا از متقاضـیان تاسـیس و نماینـده قـانونی سـمن 12788

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه صدور اعتبارنامه تخصصي سازمان هاي مردم نهاد جوانان

10298 1393/08/07 بند 9 -5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تفاهم نامه مشترک وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور

11923 1397/07/02 تبصره 2 ماده 2 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکل های مردم نهاد

11924 1395/06/06 مواد 30 الی 33 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد

10418 1384/05/08 تبصره 2 ماده 10 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تفاهم نامه مشترک وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور

11923 1397/07/02 بند 2 تبصره 1 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
رایگان 1 ریال


نمونه مجوز ngo صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز سازمان های مردم نهاد ( مجوز ngo )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز سازمان های مردم نهاد


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر لوح اعتبارنامه پیشین 12797
تصویر صورتجلسه نماینده مننتخب 12798
عکس و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نماینده قانونی سمن 12799
گزارش عملکرد سمن 12800

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه صدور اعتبارنامه تخصصي سازمان هاي مردم نهاد جوانان

10298 1393/08/07 بند 9 ماده 5 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تفاهم نامه مشترک وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور

11923 1397/07/02 بند 2 تبصره 1 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز سازمان های مردم نهاد

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
رایگان 1 ریال

فرآیند اصلاح مجوز سازمان های مردم نهاد ( مجوز ngo )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ( مجوز ngo )


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل فرم درخواست 10756
تصویر لوح اعتبارنامه پیشین 12797


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز ngo
فرآیند ابطال مجوز سازمان های مردم نهاد ( مجوز ngo )


شرایط قابلیت ابطال مجوز سازمان های مردم نهاد ( مجوز ngo )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکل های مردم نهاد

11924 1395/06/06 ماده 34 و 36 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز سازمان های مردم نهادعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان مردم نهاد جوانان

10297 1397/10/09 ماده 23 دانلود