به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوقمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 ماده 7 بند 6 دانلود

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

11193 1398/08/22 ماده 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان صندوق‌های موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند یک ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
طرح اعلامیه پذیره نویسی 10793
ارائه درخواست کتبی 11224
تعهدنامه 12352
گزارش پذیره نویسی 12458

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق

11763 1397/06/17 ماده 2، 9 و 13 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

11701 1397/08/15 بند 1 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق

 11763 1397/06/17 ماده 5 دانلود
هزینه صدور مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق
نمونه مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


عنوان مدرک کد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان 12350

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق

11763 1397/06/17 ماده 60 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوقمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوقفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق
فرآیند ابطال مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق

11763 1397/06/17 ماده 56 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوقفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 ماده 7 بند 6 دانلود

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

11193 1398/08/22 ماده 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان صندوق‌های موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند یک ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
طرح اعلامیه پذیره نویسی 10793
ارائه درخواست کتبی 11224
تعهدنامه 12352
گزارش پذیره نویسی 12458

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق

11763 1397/06/17 ماده 2، 9 و 13 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

11701 1397/08/15 بند 1 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق

 11763 1397/06/17 ماده 5 دانلود
هزینه صدور مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق
نمونه مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


عنوان مدرک کد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان 12350

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق

11763 1397/06/17 ماده 60 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوقمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوقفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق
ابطال
فرآیند ابطال مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوق


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق

11763 1397/06/17 ماده 56 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز سرمایه گذاری صندوق در صندوقفایلی وجود ندارد