مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شبکه رادیویی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 6

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 3و8

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

228 1345/11/25 مواد 1 و 2

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 3

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 5
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
عکس پرسنلی 10007
درخواست متقاضی 10030
اطلاعات تماس 10042
تکمیل فرم درخواست پروانه 100174
شناسه ملی حقوقی شرکت 100352
نقشه 100382
فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه 100525
فرم تکمیل شده عکس دار مشخصات فردی توسط مسئول شبکه مهر شده 100526
فرم تکمیل شده مشخصات فنی دستگاه توسط مسئول شبکه 100527
گواهی عدم سوء پیشینه 1001140

 

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 6

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 9

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 8
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تاییدیه مراجع ذی صلاح

10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 6

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 8
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

228 1345/11/25 1
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

1087 1395/11/26 23
مدت اعتبار مجوز شبکه رادیویی

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 115 مورخ 1390/04/19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1157 1390/04/19 2
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه قيمت گذاري طيف امواج راديويي

224 1389/12/22 مصوبه 107
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز شبکه رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 ماده 18
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 18
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز شبکه رادیویی

 ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه قيمت گذاري طيف امواج راديويي

224 1389/12/22 مصوبه شماره 107
فرآیند اصلاح مجوز شبکه رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 19
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 19
مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز شبکه رادیویی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 تبصره 2 ماده 10

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 مواد 20، 21، 23 و 32

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

228 1345/11/25 مواد 4 و 5
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 20

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

221 1361/11/13 23