در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز ثبت شرکت تعاونی اعتبار نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت تعاونی اعتبارمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت تعاونی اعتبار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

507 1389/10/21 96

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1 دانلود فایل

قانون شرکت تعاونی

479 1350/03/16 84 دانلود فایل

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1001208 1395/11/10 21 دانلود فایل

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1279 1395/12/14 14 دانلود فایل

آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب جلسه مورخ 1350/10/14 شورای پول و اعتبار

1128 1350/10/14 3 دانلود فایل

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 2 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوزفایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت تعاونی اعتبار


عنوان مدرک
گواهی مسدودی سرمایه
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس
موافقت کتبي دستگاه ذیربط با تشکيل و تأمين محل فعاليت تعاونی اعتبار
معرفي نامه وزارت تعاون با تأسيس تعاوني اعتبار
فرم تأييد شده از ناحيه دستگاه ذیربط حاوي اسامي حداقل ۵۰ نفر از مؤسسين
معرفي نامه از مراجعي که تأسيس و فعاليت تعاونی اعتبار ، منوط به موافقت آن ها مي باشد

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 23 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 23 دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز ثبت شرکت تعاونی اعتبار

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 27 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز