2.5/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

مرجع صدور مجوز شرکت غواصیمشخصات مجوز شرکت غواصی


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت غواصی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه صدور مجوز  شرکت غواصی

150 1391/03/07 مقدمه
فرآیند صدور مجوز
    
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
درخواست متقاضی 10030
نامه حراست 100201
سابقه فعالیت 100301
تعهد نامه عدم اشتغال 100303
نامه معرفی امضاء مقامات مجاز 100423
اظهارنامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 100332
تصوير سابقه بیمه 100905

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه صدور مجوز شرکت غواصی

150 1391/03/07 مواد 6 و7
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي

150 1391/03/07 ماده 11
مدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي

150 1391/03/07 بند 1 ماده 9
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز شرکت غواصی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 100212
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی 100465
اخذ مفاصا حساب مالياتي 10121

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي

150 1391/03/07 بند 1 و 2 ماده 9

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

1082 1394/03/31 ماده 186
ضوابط خاص تمدید مجوز شرکت غواصی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي

150 1391/03/07 بند 1 و 2 ماده 9
مدت زمان تمدید مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز شرکت غواصی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي 10121
تقاضا و صورتجلسه شرکت مبنی بر تغییر آدرس و مدیرعامل 100095

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي

150 1391/03/07 بند 6 و 8 ماده نهم

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

1082 1394/03/31 ماده 186
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز شرکت غواصی
فرآیند ابطال مجوز شرکت غواصی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي 150 1391/03/07 ماده (12)