به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنحانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز

وزارت جهاد کشاورزیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

10038 1379/01/17 109 دانلود

شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي(بند 5 امور حمايتي)- ماده 2

10781 1379/01/01 5 دانلود

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند 8 از موارد لاينفك پروانه تاسيس دانلود
فرآیند صدور مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


عنوان مدرک کد مدرک
ليست كليه كاركنان شركت مكانيزاسيون كشاورزي ممهور به مهر شركت 11078
ليست موجودي ماشينها، ادوات و تجهيزات كشاورزي ممهور به مهر شرکت 11079
گواهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مبني بر تأييد ليست موجودي ماشينهاي كشاورزي و ليست كاركنان 11080
نامه درخواست متقاضي 12003

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بندب صفحه11 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تغيير كاربري اراضي 10111 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 5 www.laoi.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بندب ماده 4/صفحه11 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها

11062 1374/03/31 دستورالعمل اجرايي/تبصره 1 ماده 3 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بندب رديف 1/صفحه11 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند1تا3تعهدنامه پروانه تاسيس/صفحه9 دانلود

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند 3و 4 تعهدنامه پروانه بهره برداري /صفحه13 دانلود

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند3، 10 و11 ضميمه پروانه تاسيس/صفحه 8 دانلود

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 رديف 4 بند ب/مدارك/ صفحه 11 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 الف/مراحل اداري/صفحه11 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند ب مدارك مربوط به پروانه بهره برداري دانلود
هزینه صدور مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


عنوان مدرک کد مدرک
هرگونه تغيير در موارد مندرج در فرم پروانه 12022


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و شرایط ایجاد شرکت های فنی و تخصصی مکانیزاسیون

10783 1391/06/19 بند6 تعهدنامه پروانه بهره برداري دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و شرایط ایجاد شرکت های فنی و تخصصی مکانیزاسیون

10783 1391/06/19 الف/مراحل ادري پروانه بهره برداري دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 صفحه 9و 13 دستوراعمل دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش كارشناسي ناشي از تخلف شركت مكانيزاسيون 11075

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 رديف9 بند ج الزامات/صفحه6 دانلود

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 رديف 9 ضميمه پروانه تاسيس/صفحه8 دانلود