در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 76

489 1390/07/11 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 76

489 1390/07/11 ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 30 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 76

489 1390/07/11 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 76

489 1390/07/11 ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 30 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
تمدید
فرآیند تمدید مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ