4.1/5 - (7 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط صدور ، تمدید و ابطال این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ایمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

543 1389/10/15 ماده 96 تبصره 1

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 ماده 30

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 ماده 1

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

612 1395/12/01 ماده 21 بند الف

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1279 1395/12/14 تبصره دو بند ب ماده 14

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 مواد 3ٰ، 11 و 15
فرآیند صدور مجوز مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مصوب هیئت مدیره 100173
گواهی مسدودی سرمایه 1001007
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 10011700800
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 100005
صورتجلسه مجمع فوق العاده 100006
تاییدیه اطلاعات بانکی 100011
تاییدیه اولیه پلیس پیشگیری 12688
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری 12689
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر 11104
تعیین محل فعالیت 12240
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی 1001180
تاییدیه حراست 101988
ثبت اطلاعات در سامانه و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی 1001446
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه، آگهی ثبت و نیز آگهی آخرین تغییرات 1001460
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد) 1001474
تایید عملکرد *55554

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10001 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
تاییدیه اماکن 10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 www.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir
آدرس پستی 10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 11 و 13 و 15
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ایعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 100007
تاییدیه اولیه پلیس پیشگیری 12688
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری 12689
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 243112


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 مواد 20ٰ، 34 و 35

اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای

1333 1388/05/20 مواد 23، 24 و 25
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مجوز فعالیت 100626
ارائه درخواست کتبی 11205
صورتجلسه مجمع فوق العاده 100006

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 34 و 35

اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای

1333 1388/05/20 23 و 24 و 25