5/5 - (1 امتیاز)

مجوز طب کار

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز طب کارمشخصات مجوز طب کار


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز طب کار
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه تاسیس مرکز طب پیشگیری و ارتقاءسلامت

4221390/03/22همه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی100429
گزارش بهره برداری100430
معرفی مسئولین فنی100431
تائیدیه های فنی ساختمان100432
تائیدیه بهداشتی100433

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز طب کار
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز طب کار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز طب کارمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز طب کار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز طب کارمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز طب کار


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز