در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز عملیات ارزی بانکها را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از  نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز عملیات ارزی بانکهامشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز عملیات ارزی بانکها
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 ماده 66 دانلود

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند ب ماده 11 دانلود

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

10317 1383/10/22 ماده 1 دانلود

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10 بند الف ماده 21 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز عملیات ارزی بانکها


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول موسسه اعتباری 13104
درخواست اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم موسسه اعتباری 13105
درخواست اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله سوم موسسه اعتباری 13106
برنامه عملیاتی ممهور به مهر موسسه اعتباری 13107
سایر مدارک و مستندات ممهور به مهر موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی 13108

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 5 ، 10 ، 14 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 18 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 6،7،8،9 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 11،12،13 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 15،16،17 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 19 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام از اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری 10510 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری 0 ww.cbi.ir 1) استعلام انطباق عملکرد موسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و تایید برنامه عملیاتی جهت بررسی اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله اول

2) استعلام انطباق عملکرد موسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز مناسب بودن عملکرد موسسه اعتباری در زمینه انجام عملیات ارزی و تایید برنامه عملیاتی جهت بررسی اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله دوم و یا سوم

استعلام از اداره مبارزه با پولشویی 10509 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 0 ww.cbi.ir 1) استعلام وجود واحد تطبیق در موسسه اعتباری و رعایت موارد مربوط به پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر موارد مرتبط جهت بررسی اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول

2) استعلام رعایت موارد مربوط به پولشویی، تامین مالی تروریسم جهت بررسی اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم و یا سوم

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 7،11،15 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 ماده 3 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 92 دانلود

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 107 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 4 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 20،21،22 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز عملیات ارزی بانکها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز عملیات ارزی بانکها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز عملیات ارزی بانکهافایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز عملیات ارزی بانکها


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز عملیات ارزی بانکها


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 92 و 107 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز عملیات ارزی بانکها
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 ماده 66 دانلود

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند ب ماده 11 دانلود

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

10317 1383/10/22 ماده 1 دانلود

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10 بند الف ماده 21 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز عملیات ارزی بانکها


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول موسسه اعتباری 13104
درخواست اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم موسسه اعتباری 13105
درخواست اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله سوم موسسه اعتباری 13106
برنامه عملیاتی ممهور به مهر موسسه اعتباری 13107
سایر مدارک و مستندات ممهور به مهر موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی 13108

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 5 ، 10 ، 14 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 18 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 6،7،8،9 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 11،12،13 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 15،16،17 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 19 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام از اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری 10510 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری 0 ww.cbi.ir 1) استعلام انطباق عملکرد موسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و تایید برنامه عملیاتی جهت بررسی اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله اول

2) استعلام انطباق عملکرد موسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز مناسب بودن عملکرد موسسه اعتباری در زمینه انجام عملیات ارزی و تایید برنامه عملیاتی جهت بررسی اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله دوم و یا سوم

استعلام از اداره مبارزه با پولشویی 10509 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 0 ww.cbi.ir 1) استعلام وجود واحد تطبیق در موسسه اعتباری و رعایت موارد مربوط به پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر موارد مرتبط جهت بررسی اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول

2) استعلام رعایت موارد مربوط به پولشویی، تامین مالی تروریسم جهت بررسی اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم و یا سوم

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 7،11،15 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 ماده 3 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 92 دانلود

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 107 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 4 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23 20،21،22 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز عملیات ارزی بانکها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز عملیات ارزی بانکها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز عملیات ارزی بانکهافایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز عملیات ارزی بانکها


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز عملیات ارزی بانکها


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 92 و 107 دانلود

دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه نامـه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

12195 1395/08/23