در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز فروشگاههای زنجیره ایاست به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین مجوز فروشگاه زنجیره ای و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز فروشگاههای زنجیره ایمشخصات مجوز فروشگاه زنجیره ای


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فروشگاههای زنجیره ای


فرآیند صدور مجوز فروشگاههای زنجیره ای
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فروشگاههای زنجیره ای


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر گواهی آموزشی 10029
معرفی نامه 10068

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز فروشگاههای زنجیره ای

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز فروشگاههای زنجیره ای


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فروشگاههای زنجیره ای


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز