5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت زنجیره تولید
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 بند ج ماده 2

دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز

970 1394/08/06 ماده 5  

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 15  
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030
ارائه پروانه معتبر بهره برداری واحدهای مالکیتی و مشارکتی تحت پوشش 1001453
مستندات مربوط به مالکیت واحدهای مالکیتی 1001454
اسناد قراردادهای رسمی مشارکتی و اجاره ای مرتبط با حلقه های زنجیره 1001455
تاییدیه از معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان 1001459
تصویر آگهی ثبت شرکت 1001478

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز

970 1394/08/06 بند 6-8
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز

970 1394/08/06 بند 6-8
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز

970 1394/08/06 بند 6-6
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه ششم توسعه کشور

999 1395/12/25 ماده 27
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز

970 1394/08/06 صفحه 14
هزینه صدور مجوز فعالیت زنجیره تولید


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه فعالیت زنجیره 32700000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 148
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز فعالیت زنجیره تولید


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 بند ج ماده 2

قانون نظام جامع دامپروری كشور

586 1388/05/07 ماده 15
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز فعالیت زنجیره تولید

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

588 1395/12/25 ماده 27
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمدید پروانه فعالیت زنجیره 32700000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 148
فرآیند اصلاح مجوز فعالیت زنجیره تولید


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز فعالیت زنجیره تولید

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فعالیت زنجیره تولید


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز