4/5 - (3 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

560 1385/10/15 96 کارمندان دستگاههاي اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداري تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند .

در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد.

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1 اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق می شود.

قانون شرکت های تعاونی

479 1350/03/16 84 شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه های شغلی مختلف طبق مقررات آیین نامه ای که به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها (وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود.

۱- بازکردن حساب سپرده های مختلف منحصراً برای اعضای شرکت .

۲- پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.

۳- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1476 1395/11/10 21 ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف ـ تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبيل بانکها، مؤسسات اعتباری غيربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری ) ليزینگ ها ( و همچنين ثبت تغييرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.

ب ـ کليه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختيار سلب صلاحيت حرفهای و لغو مجوز و محکوميت متخلف انفعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحيت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤوليت مربوطه منفصل میشوند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

مبلغ مندرج در بند (٢) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصدميليون (۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال افزایش می یابد و هر سه سال یکبار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پيشنهاد بانک مرکزی توسط هيأت وزیران تعدیل میشود.

ت ـ انتخاب مدیرعامل و هيأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیيد صلاحيت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان ازسوی بانک مرکزی امکانپذیر است.

این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمينه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.

نحوه احراز شرایط اعتراض و رسيدگی به آن با پيشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعيين می شود.

ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غيرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی مصوب ٢٢/١٠/١٣٨٢ الحاق می شود.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1279 1395/12/14 14  درآمد اختصاصی عبارت است از درآمد هایی که به موجب قانون براي مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون،بودجه اختصاصی را حذف نماید.

آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب جلسه مورخ 1350/10/14 شورای پول و اعتبار

1128 1350/10/14 3 شرکتهای تعاونی اعتبار کارکنان بخش خصوصی و دولتی موظفند تشکیل شرکت را به اطلاع بانک مرکزی ایران رسانیده و آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی ایران را نیز در اختیار این بانک قرار دهند.

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 2 تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال شرکت در چارچوب مفـاد ايـن دسـتورالعمل ،اساســنامه مورد تأييد بانک مرکزي، مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانک مرکزي مجاز مي باشد.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001130
آگهی ثبت موسسه اعتباری در مرجع ثبتی کشور 1001200
اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور 1001201
تاییدیه صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل توسط انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها *45444

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 28 بانک مرکزي پس از دريافت مدارک ذيل و نيز حصول اطمينان از انطباق آنها با مقررات مربوط، نسبت به صدور اجازه نامه فعاليت اقدام مي نمايد:

۲۸-۱-اساسنامه ثبت شده که کليه صفحات آن ممهور به مهـر بانـک مرکـزي، وزارت تعاون و مرجع ثبتي گرديده است؛

۲۸-۲- آگهي ثبتي تأسيس شرکت در روزنامه رسمي يا رسيد روزنامـه رسـمي مبني بر دريافت آگهي مزبور؛

۲۸-۳-گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛

۲۸-۴-تأييديه صادره از ناحيه انجمن مرکزي نظارت بـر انتخابـات تعـاوني هـا مبني بر صلاحيت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛

۲۸-۵-ساير مدارک لازم.

استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 27 شرکت تعاوني اعتبار کارمندي / کارگري موظف است پس از ثبـت و تأسـيس، حداکثر طي مدت شش ماه از تاريخ ثبت، نسبت به اخذ اجازه نامـه فعاليـت از بانک مرکزي اقدام نمايد.
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 28 بانک مرکزي پس از دريافت مدارک ذيل و نيز حصول اطمينان از انطباق آنها با مقررات مربوط، نسبت به صدور اجازه نامه فعاليت اقدام مي نمايد:

۲۸-۱-اساسنامه ثبت شده که کليه صفحات آن ممهور به مهـر بانـک مرکـزي، وزارت تعاون و مرجع ثبتي گرديده است؛

۲۸-۲- آگهي ثبتي تأسيس شرکت در روزنامه رسمي يا رسيد روزنامـه رسـمي مبني بر دريافت آگهي مزبور؛

۲۸-۳-گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛

۲۸-۴-تأييديه صادره از ناحيه انجمن مرکزي نظارت بـر انتخابـات تعـاوني هـا مبني بر صلاحيت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛

۲۸-۵-ساير مدارک لازم.

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تایید عملکرد *55554

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 28 بانک مرکزي پس از دريافت مدارک ذيل و نيز حصول اطمينان از انطباق آنها با مقررات مربوط، نسبت به صدور اجازه نامه فعاليت اقدام مي نمايد:

۲۸-۱-اساسنامه ثبت شده که کليه صفحات آن ممهور به مهـر بانـک مرکـزي، وزارت تعاون و مرجع ثبتي گرديده است؛

۲۸-۲- آگهي ثبت شرکت در روزنامه رسمي يا رسيد روزنامـه رسـمي مبني بر دريافت آگهي مزبور؛

۲۸-۳-گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛

۲۸-۴-تأييديه صادره از ناحيه انجمن مرکزي نظارت بـر انتخابـات تعـاوني هـا مبني بر صلاحيت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛

۲۸-۵-ساير مدارک لازم.

ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 44 درصورتي که گزارش بازرسان بانک مرکزي حاکي از تخلف يا وجود زمينه بروز تخلف باشد؛ بانک مرکزي حسب مورد نسبت به تذکر کتبي، اخطار کتبي، سلب صلاحيت موقت يا دايـم اعضـاي هيـأت مـديره و مـديرعامل ،تعليـق برخي فعاليت ها يا ابطال مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار و يا ساير اقدامات قانوني اقدام مي نمايد.
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

1129 1396/03/09 44 در صورتي که گزارش بازرسان بانک مرکزي حاکي از تخلف يا وجود زمينه بروز تخلف باشد؛

بانک مرکزي حسب مورد نسبت به تذکر کتبي، اخطار کتبي، سلب صلاحيت موقت يا دايـم اعضـاي هيـأت مـديره و مـديرعامل ،تعليـق برخـي فعاليت ها يا ابطال اجازه نامه فعاليت و يا ساير اقدامات قانوني اقدام مي نمايد.