5/5 - (1 امتیاز)

مجوز فعالیت شرکت لیزینگ

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز فعالیت شرکت لیزینگ اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز فعالیت شرکت لیزینگمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

308 1389/10/15 96 دانلود فایل

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1 دانلود فایل

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 2 دانلود فایل

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1001208 1395/11/10 21 دانلود فایل

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1279 1395/12/14 14 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت شرکت لیزینگ


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
آگهی ثبت موسسه اعتباری 10997
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 ۲۵ دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 ۲۴ دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 مواد ۲۸ تا ۴۵ دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز فعالیت شرکت لیزینگ

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۲۶ دانلود فایل
هزینه صدور مجوزفرآیند تمدید مجوز فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز فعالیت شرکت لیزینگ


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 10457

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 مواد 26 و 27 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 51 و 54 و 55 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد