به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز فعالیت مشاور پذیرش :


در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

ابتدا به بیان تعاریف و اصطلاحات موجود در این دستورالعمل خواهیم پرداخت و سپس درباره نحوه دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش به تفصیل صحبت خواهیم کرد.


تعاریف و اصلاحات لازم برای دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش :


سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است.

هيأت پذيرش: منظور هيأت پذيرش اوراق بهادار مذكور در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران يا هيأت پذيرش كالا مذكور در دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران است. همچنین به هيأت پذيرش فرابورس در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در شركت فرابورس ايران كه بعداً به تصويب مي‌رسد، را نیز گفته می شود.

بورس اوراق بهادار: منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) است.

بورس كالاي ايران: منظور شركت بورس كالاي ايران(سهامي عام )است.

فرا بورس: منظور شركت فرا بورس ايران(سهامي عام) است.

كارگزار: منظور شركت كارگزاري عضو بورس اوراق بهادار، بورس كالاي ايران يا فرابورس است.

عرضة اوليه: عرضة اوراق بهادار براي اولين بار جهت معامله در بورس يا فرابورس.

مشاور پذيرش: شخصي است كه با مجوز سازمان طبق مقررات اين دستورالعمل براي پذيرش اوراق بهادار شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس يا بازار خارج از بورس و همچنين پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران اقدام مي‌نمايد.


شرایط دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش :


متقاضي دريافت مجوز مشاور پذيرش بايد با تكميل فرم‌هاي طراحي‌شده توسط سازمان، تقاضاي خود را ارائه دهد. مجوز مشاور پذيرش به اشخاص زير اعطاء خواهد شد:

1- شركت کارگزاری كه به آن كارگزار معرف نيز مي‌گويند.

2- شركت تامین سرمايه

3- شركت مشاوره سرمايه گذاري

4- ساير اشخاص حقوقي كه هيات مديره سازمان مشخص مي‌كند.


وظایف مشاور پذیرش :


مشاور پذيرش موظف است براي انجام امور مربوط به معرفي اوراق بهادار شركت‌ها به‌منظور پذيرش در بورس يا فرابورس و معرفي كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا به بورس كالاي ايران براي پذيرش، بخش مطالعاتي و اجرايي جداگانه‌اي فراهم آورد.

متقاضي دريافت مجوز مشاور پذيرش ، مكلف است حداقل يك نفر با گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمايه را به صورت تمام وقت براي انجام امور مربوط به معرفي شركت‌ها، كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا جهت پذيرش در بورس‌ يا فرابورس در اختيار داشته باشد.

در صورتي كه به تشخيص معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و موافقت رئيس سازمان، تعداد دارندگان گواهي نامه‌ تحليل گري بازار سرمايه كافي نباشد، مشاور پذيرش مي تواند كارشناس موضوع مادة 4 را از ميان دارندگان گواهی نامه اصول مقدماتي بازار سرمايه كه به تشخيص سازمان تجربة كافي داشته باشند، انتخاب كند.


مدت اعتبار مجوز فعالیت مشاور پذیرش :


سازمان ظرف حداكثر 30 روز پس از تكميل مدارك متقاضي، نظر هيأت‌مديره سازمان را به وي ابلاغ مي‌كند. در صورت اعطاي مجوز فعالیت مشاور پذیرش به متقاضي، وي حداكثر 60 روز پس از دريافت مجوز، ملزم به تشكيل و تجهيز بخش مربوطه و ارائة خدمات است.

سرمايه متقاضي حداقل بايد برابر مجموع سرمايۀ مورد نياز براي فعاليت يا فعاليت هاي ديگر وي به علاوۀ پنج ميليارد ريال باشد

مجوز فعاليت مشاور پذيرش براي دورة پنج ساله اعطا مي‌شود و پس از اتمام دورة مزبور، مجوز قابل تمديد است.

هزينة اعطا و تمديد مجوز فعاليت مشاور پذيرش سالانه توسط شوراي عالي بورس تعيين و توسط “سازمان” دريافت مي‌شود.


الزامات و چگونگي ارائه خدمات مشاور پذيرش :


شرح خدمات مشاور پذيرش در قراردادي كه با رعايت مادة 11 بين مشاور پذيرش و متقاضي پذيرش اوراق بهادار يا كالا در بورس يا فرا بورس مربوطه منعقد مي‌شود، پيش بيني مي‌گردد.

اين قرارداد كه در سه نسخه تنظيم مي‌شود و مشاور پذيرش و طرف قرارداد هركدام يك نسخه را در اختيار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد كرد و حداقل موارد زير را دربرمي‌گيرد:

  • ميزان حق‌الزحمة مشاور پذيرش و‌ تعهدات طرف قرارداد، شامل ارائة اطلاعات و مدارك مورد نياز براي رسيدگي به درخواست پذيرش براساس دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار، كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس يا فرا بورس مربوطه؛
  • دورة قرارداد و شروط احتمالي اتمام پيش از موعد آن؛
  • انتخاب داور به‌منظور رسيدگي به اختلافات احتمالي.

مشاور پذيرش پس از اخذ مجوز فعالیت مشاور پذیرش مكلف است حداكثر 7 روز كاري پس از امضاي قرارداد، يك نسخه از آن را براي سازمان ارسال دارد.

مشاور پذيرش ملزم است درصدي از حق‌الزحمة قرارداد موضوع مادة 8 را به ميزاني كه توسط شوراي عالي بورس تعيين مي‌گردد، بابت حق رسيدگي و نظارت به “سازمان” پرداخت نمايد.


خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذيرش :


خدماتي است كه در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران آمده است و در دستورالعمل مشابه در شركت فرابورس ايران پيش بيني مي‌شود.

مشاور پذيرش مكلف است يك نفر از همكاران مطلع خود را براي انجام پيگيري‌هاي لازم در طول مدت بررسي تقاضاي پذيرش شركت يا كالا يا اوراق بهادار مبتني بر كالا، به بورس يا فرابورس مربوطه معرفي كند.

عرضة اولية كلية اوراق بهاداري كه از طريق مشاور پذيرش در بورس يا فرابورس پذيرفته شده‌اند، درصورت پيش‌بيني در قرارداد موضوع ماده 8، از طريق مشاور پذيرش انجام مي‌شود.

طرف قرارداد موضوع ماده 8 با مشاور پذيرش، در صورت عدم رضايت از خدمات مشاور پذيرش مي تواند موضوع را به مشاور پذيرش، سازمان، بورس يا فرا بورس مربوطه اعلام نمايد.

در صورتي كه مشاور پذيرش اقدام لازم جهت كسب رضايت وي فراهم نياورد و در انجام قرارداد كوتاهي نمايد، طرف قرارداد مي‌تواند مشاور پذيرش خود را تغيير دهد.

در قرارداد موضوع ماده 8، طرفين مي‌توانند متعهد شوند كه عرضة اوراق بهادار و كالاي موضوع قرارداد براي حداكثر شش ماه پس از عرضة اوليه منحصراً از طريق مشاور پذيرش يادشده انجام شود.


شرايط تعليق و لغو مجوز فعالیت مشاور پذیرش :


در صورتي‌كه مشاور پذيرش هريك از شرايط اعطاي مجوز فعالیت مشاور پذیرش موضوع اين دستورالعمل را نقض نمايد، مرجع صالح رسيدگي به تخلفات مي‌تواند تا تحقق مجدد آن شرايط، مجوز يادشده را معلق كرده و مدت زماني را براي تحقق شرط مزبور تعيين كند. در صورت عدم تحقق شرايط، مجوز مذكور لغو خواهد شد.

درصورت تخلف مشاور پذيرش از انجام وظايف تعيين‌شده در اين دستورالعمل ، سازمان، بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاي ايران و فرا بورس يا هر ذينفع مي‌تواند موضوع را جهت رسيدگي به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسيدگي كننده در صورت احراز تخلف، مي‌تواند مشاور پذيرش را به يكي از موارد زير محكوم نمايد:

يك: تذكر كتبي بدون درج در پرونده

دو: اخطار كتبي با درج در پرونده

سه: تعليق مجوز مشاور پذيرش براي مدت معين

چهار: لغو مجوز فعالیت مشاور پذیرش

در صورت درخواست مشاور پذيرش براي لغو مجوز فعالیت مشاور پذیرش ، هيأت مديره سازمان حداكثر در مدت 15 روز كاري به اين درخواست رسيدگي خواهد كرد و تا زمان اعلام نظر هيأت مديره سازمان، مشاور پذيرش موظف است به وظايف خود عمل كند.

در اين صورت، مشاور پذيرش مكلف است كلية تعهدات موضوع قراردادهاي خود را به پايان رسانيده يا با كسب موافقت طرف‌هاي قرارداد، اين وظايف را به مشاور پذيرش ديگري واگذار نموده و كلية هزينه‌هاي مربوطه را تأمين نمايد.