2.8/5 - (6 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز فعالیت پیمانکاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز فعالیت پیمانکاری و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز فعالیت پیمانکاریمشخصات مجوز فعالیت پیمانکاری


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت پیمانکاری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

1006 1384/09/05 ماده 7
فرآیند صدور مجوز فعالیت پیمانکاری

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت پیمانکاری


عنوان مدرک کد مدرک
تکميل فرمهای شماره 1 و 2 مربوط به آيين نامه صدور مجوز فعاليت پیمانکاری 10141
اصل و تصوير مصدق گواهينامه صلاحيت 10145

   


نی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 24 بند 1

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 8
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 24 بند 2

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 5

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 9
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 24 بند3

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 8 بند 3
مدت اعتبار مجوز فعالیت پیمانکاری

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 24 بند 4

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 7 بند 4
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه خدمات 1102500 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 67337/ت53219ه مورخ 1395/06/06

807 1395/06/06 بند 1 جدول ضمیمه

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 24 بند 5
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز فعالیت پیمانکاری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز فعالیت پیمانکاری


عنوان مدرک کد مدرک
بررسی و تایید توسط معاونت منطقه ویژه اقتصادی پیام 10136
تکميل فرمهای شماره 1 و 2 مربوط به آيين نامه صدور مجوز فعاليت پیمانکاری 10141
عکس پرسنلی جديد هر يك از افراد 10142
تصاوير مصدق صفحه اول شناسنامه، صفحه توضيحات، کارت ملی 10143
تصوير مصدق مدرک تحصيلی 10144
اصل و تصوير مصدق گواهينامه صلاحيت 10145
گواهی سوابق کار مفيد افراد 10146

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 25 بند 2

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 5

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 12
ضوابط خاص تمدید مجوز فعالیت پیمانکاری


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 25 بند 3
مدت زمان تمدید مجوز فعالیت پیمانکاری

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 8 بند3

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 25 بند بند 4
مدت اعتبار مجوز فعالیت پیمانکاری

 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه مجوز پیمانکاری 1102500 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 67337/ت53219ه مورخ 1395/06/06

807 1395/06/06 بند 1 جدول ضمیمه
فرآیند اصلاح مجوز فعالیت پیمانکاری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز فعالیت پیمانکاری


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 26 بند 2
ضوابط خاص اصلاح مجوز فعالیت پیمانکاری


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 5
مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 26 بند 4
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 26 تبصره 1
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 26 بند 2
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 574 بند2 مورخ 1398/03/07 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام

1116 1398/03/07 ماده 5
مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 26 بند 4
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 26 تبصره 1
فرآیند ابطال مجوز فعالیت پیمانکاری


شرایط قابلیت ابطال مجوز فعالیت پیمانکاری


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 27 بند 2  
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فعالیت پیمانکاری


عنوان مدرک کد مدرک
اتمام قرارداد فی مابین مجری و کارفرما 10119
تایید و مصوبه هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام 10137

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 582 هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام مورخ 1398/07/21

1115 1398/07/21 ماده 27 بند 3