به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز قرنطینه محموله کشاورزی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز قرنطینه محموله کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 16 دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 17 دانلود
فرآیند صدور مجوز قرنطینه محموله کشاورزی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارسال درخواست شرکت حمل و نقل که با ذکر مشخصات کامل خدمات گیرنده جهت صدور مجوز 10330

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 18 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز قرنطینه محموله کشاورزیمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مدت اعتبار مجوز ترانزیت

11811 1399/04/21 بند 8 دانلود
هزینه صدور مجوز قرنطینه محموله کشاورزی
نمونه مجوز قرنطینه محموله کشاورزی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز قرنطینه محموله کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز قرنطینه محموله کشاورزیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 18 دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 18 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز قرنطینه محموله کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز قرنطینه محموله کشاورزی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز قرنطینه محموله کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز

ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز قرنطینه محموله کشاورزی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز