به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 11-12 دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 17 دانلود
فرآیند صدور مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی
دانلود


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر پروفرما 10023
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 ماده 11 دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 11 و 12 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزیمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون عهدنامه بین المللی حفظ نباتات

10910 1389/10/25 ماده 4 بند 2 قسمت ج دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 شرایط قرنطینه ای واردات محموله های گیاهی

11810 1399/04/21 بند 9 دانلود
هزینه صدور مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی
نمونه مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی


دانلود


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
اولین مجوز صادره 11098
ارائه درخواست کتبی 11224

دانلود


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون حفظ نباتات

 10085 1346/02/12 ماده ۱۱-۱۲ دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده ۱۱ و ۱۲ دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون عهدنامه بین المللی حفظ نباتات

10910 1389/10/25 ماده 4 بند 2 قسمت ج دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
مستندات لزوم اصلاح مجوز 11238
کپی مدرک قبلی 11239


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 ماده 11 و 12 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز قرنطینه واردات محموله کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز

ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز