به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشی

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

4000188664مشخصات مجوزپروانه
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده 8 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اجاره نامه 10018
درخواست متقاضی 10030
طرح توجیهی 10261
گزارش کارشناس 10559

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت

10217 1389/12/20 ماده 6 دانلود

دستورالعمل تكثير و پرورش پرندگان وحشي در اسارت

11850 1371/08/24 ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت

10217 1389/12/20 ماده 7 دانلود

دستورالعمل تكثير و پرورش پرندگان وحشي در اسارت

11850 1371/08/24 ماده 7 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 بند 4 دانلود
مدت اعتبار مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت

10217 1389/12/20 ماده 7 بند 6 دانلود

دستورالعمل تكثير و پرورش پرندگان وحشي در اسارت

11850 1371/08/24 ماده 7 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشی


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش کارشناس 10559
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت

10217 1389/12/20 بند 6 ماده 7 دانلود

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت

10217 1389/12/20 ماده 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشیفرآیند اصلاح مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز مراکز پرورش پستانداران وحشی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت

10217 1389/12/20 ماده 12 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد