به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز مرکز تخصصی اختلالات خواب


مجوز مرکز اختلالات خواب در واقع به مجوزی گفته می شود که یک پزشک دارای فلوشیپ خواب می تواند برای راه اندازی مرکز سنجش میزان خواب آلودگی روزانه و توانایی بیدار ماندن در روز مراجعین خود دریافت نماید.

پیش از هر چیز، به تعریف این مرکز پرداخته و سپس مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز مربوطه را با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد. چنانچه قصد راه اندازی مرکز اختلالات خواب دارید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.


تعریف مرکز اختلالات خواب


مرکز اختلالات خواب موسسه ای است که با بهره گیری از تجهیزات لازم برای تستهای پلی سومنوگرافی استاندارد، سنجش میزان خواب آلودگی روزانه (MSLT) سنجش توانایی بیدار ماندن در روز Split Night ، AP-Titration ، (MWT) ، تست فعالیت شبانه روز (Actigraphy) و تست فعالیتهای آزمایشگاهی به ارائه خدمات، پیشگیری، تشخیصی، مشاوره ای و درمانی اختلالات خواب می پردازد.

ضمنا برای پذیرش کودکان زیر ۱۳ سال، مشاوره متخصص اطفال دارای فلوشیپ خواب تجهیزات لازم برای پذیرش آنان و نیز پزشک و پرسنل فنی که دوره مخصوص اطفال را گذرانده باشند، الزامی است.

فلوشیپ طب “خواب” دوره آموزشی است که پزشک علاوه بر داشتن درجه دکترای تخصصی در طب دوره تکمیلی (فلوشیپ طب خواب) را با تائید وزارت متبوع گذرانده باشد.


شرایط تأسیس و بهره برداری مرکز اختلالات خواب


موافقت اصولی مرکز، مطابق آیین نامه و ضوابط و مقررات جاری وزارت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط که صلاحیت آنان به تایید کمیسیون قانونی رسیده باشد؛ داده می شود.

به هر شخص حقیقی و یا حقوقی بیش از یک پروانه قانونی (مجوز مرکز اختلالات خواب) داده نمیشود. هر فرد میتواند حداکثر در دو موسسه پزشکی بعنوان موسس (یک بار بصورت حقیقی و یک بار بصورت حقوقی) عضویت داشته باشد.

۲-۲- یک نفر پزشک به تنهایی میتواند موسس باشد. چنانچه اشخاص حقیقی بیش از یک نفر باشند؛ درخواست موافقت اصولی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی قابل پذیرش خواهد بود. که در این صورت نیز یکی از اعضاء موسس باید دارای مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی باشد.

تبصره: موسس حقیقی و مسئول فنی در صورت احراز شرایط آیین نامه دریافت مجوز مرکز اختلالات خواب میتواند شخص واحدی باشد.

تبصره: مدت اعتبار و تمدید موافقت اصولی(مجوز مرکز اختلالات خواب) صادره بر اساس مفاد قرارداد منعقده بین معاونت دانشگاه دانشکده متقاضی بوده و در صورت عدم تکمیل مدارک در مدت قرارداد، تمدید آن منوط با ارائه گزارش و مستندات پیشرفت کار مورد تائید معاونت و تائید نهایی کمیسیون قانونی خواهد بود.

تبصره: عضویت حداقل یک پزشک در ترکیب هیئت موسس اعم از حقیقی و حقوقی الزامی است.

افزایش بخش تخصصی اختلالات خواب در بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی داخلی و درمانگاههای عمومی و دی کلینیکها در چارچوب آیین نامه مجوز مرکز اختلالات خواب منوط به ارائه درخواست کتبی بالاترین مقام مرکز فوق به معاونت دانشگاه می باشد.

ضمنا بایستی اصل پروانه تاسیس بهره برداری معتبر مرکز فوق (مجوز مرکز اختلالات خواب) و نیز معرفی مسئول فنی واجد شرایط ابلاغ و موافقت معاونت دانشگاه مربوطه و کمیسیون قانونی نیز ضمیمه درخواست کتبی گردد.

تبصره: تجهیزات موقعیت، جغرافیایی، فضای فیزیکی و امکانات فنی و ساختمانی بخش مذکور بایستی قبل از طرح در کمیسیون قانونی جهت افزایش بخش به تایید کارشناسان دانشگاه دانشکده مربوطه برسد.

تبصره: درج افزایش بخش در متن پروانه بهره برداری بیمارستان درمانگاههای تخصصی داخلی/ درمانگاه های عمومی و دی کلینیکها و اخذ پروانه مسئولین فنی جهت شروع فعالیت الزامی است.


مراحل دریافت مجوز مرکز اختلالات خواب


برای دریافت مجوز مرکز اختلالات خواب بایستی به شرح ذیل اقدام گردد:

 • تسلیم درخواست و مدارک مورد نیاز تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی
 • تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان
 • گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و سایر مدارک لازم
 • مطابق فرآیندهای مدیریت درخواستها در صدور پروانه ها به معاونت دانشگاه دانشکده از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و اطلاعات موسسات نظارت و اخذ تاییدیه های لازم به لحاظ سطح بندی خدمات دانشگاه و ضوابط و مقررات جاری وزارت.
 • ارائه مدارک لازم برای دریافت مجوز مرکز اختلالات خواب که در ادامه ذکر گردیده است.
 • صدور موافقت اصولی پس از تایید صلاحیت ،متقاضیان توسط کمیسیون قانونی طبق ضوابط و مقررات مربوطه

مدارک لازم برای دریافت مجوز مرکز اختلالات خواب


مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز مرکز اختلالات خواب توسط موسسات حقوقی شامل:

تبصره: صدور موافقت اصولی مجوزی برای شروع فعالیت مرکز تخصصی نبوده و به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نمی باشد. در صورت واگذاری موافقت اصولی یاد شده به هر شکل به غیر، از درجه اعتبار ساقط بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

تبصره : خرید مکان و یا بازسازی و شروع هر گونه عملیات ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و تایید مکان و نقشه ها توسط کارشناسان ،دانشگاه ممنوع بوده و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده متقاضیان می باشد.

تبصره: متقاضی مکلف است مراحل اجرای موافقت اصولی و مفاد قرارداد، مبنی بر پیشرفت کار را به همراه مستندات لازم حداقل هر ۶ ماه یک بار به معاونت دانشگاه دانشکده اطلاع دهد.

در صورت عدم ارائه گزارش یا عدم اجرای تعهدات مصرح در قرارداد در موعد مقرر معاونت دانشگاه / دانشکده مکلف است نسبت به طرح موضوع در کمیسیون قانونی و تعیین تکلیف اقدام و نتیجه را به متقاضی ابلاغ نماید.

تبصره: مدت اعتبار و تمدید موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد قرارداد منعقده بین معاونت درمان ، نماینده وزارت و متقاضی بوده و در صورت عدم امکان تکمیل مدارک در مدت مقرر در قرارداد، تمدید آن منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار مورد تایید معاونت و تایید نهایی کمیسیون قانونی خواهد بود.

تبصره: به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت رعایت مفاد و شرایط قرارداد در هر یک از موافقت های اصولی بر اساس جدول زمانی مقرر و منطبق با هر یک از بندهای آن الزامی می باشد.

در صورت عدم معرفی مکان مناسب به دانشگاه در موعد مقرر در قرارداد موافقت اصولی بدون نیاز به تصمیم کمیسیون قانونی از درجه اعتبار ساقط می گردد.


ارائه و تایید مدارک ذیل جهت صدور پروانه بهره برداری و مسئول مسئولین فنی طبق ضوابط و زمان بندی ابلاغی در موافقت اصولی


 • معرفی مکان مرکز تخصصی و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت دانشگاه بر اساس ضوابط موجود
 • تایید احداث یا بازسازی ،ساختمان تجهیز آن و تایید اجرای نقشه ها توسط کمیته عمرانی دانشگاه دانشکده متشکل از کارشناسان معاونت ،درمان معاونت بهداشت و دفتر فنی دانشگاه دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی)
 • ارائه لیست تجهیزات مرکز تخصصی مطابق آیین نامه و استانداردهای مربوطه نظارت و تائید مراتب توسط معاونت دانشگاه
 • معرفی پرسنل فنی اداری و مسئولین فنی همراه با مدارک آنان برای کلیه نوبتهای کاری و تایید مراتب توسط معاونت دانشگاه.
 • ارائه تصویر مصدق صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسمی یا عادی معتبر با پلاک ثبتی یا رضایت نامه مالک با گواهی امضای محضری همراه با تصویر مستقل سند مالکیت
 • اعلام نام و نشانی پستی مرکز تخصصی

تبصره : شروع به کار و ارائه خدمت موضوع آیین نامه دریافت مجوز مرکز اختلالات خواب بدون اخذ پروانه های بهره برداری تاسیس و مسئولین فنی ممنوع است.

تبصره : محل فضای فیزیکی ،ساختمان تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز درمانگاههای تخصصی بر اساس ضوابط این آئین نامه و استانداردها و دستورالعملهای مربوط باید قبل از شروع به کار مرکز تخصصی توسط کارشناسان ذیربط معاونت مربوط مورد بازرسی ارزیابی و تایید قرار گیرد. در غیر اینصورت پروانه بهره برداری (تاسیس) صادر نخواهد شد.

 • اخذ پروانه بهره برداری (تاسیس) و مسئولین فنی از معاونت دانشگاه پس از تصویب کمیسیون قانونی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
 • آغاز فعالیت مرکز تخصصی و اعلام شروع به کار و تعیین روز و زمان فعالیت کاری مرکز تخصصی به معاونت دانشگاه

وظایف مؤسس مرکز اختلالات خواب


 • معرفی مسئول فنی مرکز تخصصی جهت تمام نوبت های کاری مرکز
 • در صورت استعفا یا پایان مدت قرارداد مسئول فنی ، موسس میتواند جایگزینی وی را با معرفی فرد واجد شرایط درخواست نماید و رعایت کلیه شرایط احراز مسئول فنی در آئین نامه مجوز مرکز اختلالات خواب در این خصوص الزامی است.

تبصره : درخواست مذکور میبایست پیش از انقضای مدت قرارداد یا خاتمه کار صورت گیرد، به نحوی که موسسه بدون مسئول فنی نباشد .

 • معرفی پرسنل شاغل در مرکز به معاونت بر اساس ضوابط آئین نامه مجوز مرکز اختلالات خواب
 • اخذ تاییدیه از معاونت دانشگاه/ دانشکده مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در درمانگاه برای کلیه پزشکان و کارکنان شاغل
 • تدارک مستمر و تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروئی و غیره براساس دستوالعمل های مربوطه برای مرکز به نحوی که مرکز بتواند به فعالیت خود طبق استانداردها و شرایط مندرج در آیین نامه مجوز مرکز اختلالات خواب ادامه دهد.
 • رعایت کلیه ضوابط ،مقررات دستورالعملها و تعرفه های مصوب مراجع ذیصلاح و ذیربط قانونی
 • اجرای نظرات و پیشنهادات مسئولین فنی بخشهای مختلف تشکیل دهنده مرکز جهت اجرای امور پزشکی و فنی براساس ضوابط مربوط به هر بخش و فعالیت در چهارچوب سیاستهای تعیین شده وزارت متبوع
 • برنامه ریزی و سازماندهی مناسب مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق بیماران و پرسنل
 • نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه
 • رفع نواقص و ایرادهای درمانگاه در مدتی که توسط کارشناسان وزارت و یا معاونت یا مسئولین فنی مربوطه اعلام می گردد.
 • رفع نواقص و ایرادهای مرکز در مدت مقرر و اعلام شده توسط وزارت معاونت دانشگاه دانشکده و یا مسئولین فنی
 • کسب اطلاع از قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و دسترسی به آنها.

تبصره: در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف موضوع آیین نامه موسس میتواند با ارائه مستندات و مدارک به معاونت دانشگاه دانشکده تعویض وی را از کمیسیون قانونی درخواست نماید. و در صورت احراز تخلف توسط کمیسیون قانونی با معرفی فرد واجد شرایط توسط مؤسس و تایید کمیسیون ،قانونی پروانه مسئول فنی جدید به جایگزینی ایشان صادر می گردد.


شرایط مسئول فنی مرکز اختلالات خواب


 • پزشکان متخصص دارای فلوشیپ طب خواب که به مدت ۱۲ ماه دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) طب خواب را گذرانده اند و یا پزشکان متخصص در یکی از رشته های؛
 • روانپزشکی،
 • گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
 •  طب کار ،
 • بیماریهای مغز و اعصاب
 • بیهوشی کودکان (جنرال)
 • و فوق تخصص ریه بزرگسال

که تا زمان ابلاغ آئین نامه مجوز مرکز اختلالات خواب حداقل ۵ سال سابقه فعالیت مستمر و مورد تائید معاونت آموزشی وزارت در درمانگاه های تخصصی اختلال خواب دانشگاهی را داشته باشند، علاوه بر شرایط اختصاصی مذکور، داشتن شرایط عمومی زیر برای متقاضیان احراز مسئول فنی الزامی است:


شرایط عمومی متقاضیان دریافت مجوز مرکز اختلالات خواب


 • دارا بودن پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
 • احراز صلاحیتهای عمومی شامل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی
 • گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • آگاه بودن کامل به قوانین، مقررات و دستوالعمل های مرتبط با مسئول فنی مرکز

تبصره : معاونت درمان با همکاری دبیرخانه شورای تخصصی کمیته ای مرکب از اساتید صاحب نظر یا مسئول در حوزه تخصصی بیماریهای خواب را تشکیل و موارد خاصی که با بند ۵۱ تطبیق ندارد را در این کمیته مطرح و تصمیم گیری خواهد کرد.

تبصره : هر فرد واجد شرایط تقبل مسئولیت فنی میتواند حداکثر در دو نوبت کاری مجزا در دو مرکز درمانی به عنوان مسئول فنی و به صورت غیر همزمان فعالیت داشته باشد.


وظایف مسئولین فنی مرکز اختلالات خواب


اهم وظایف و مسئولیتهای مسئول مسئولین فنی مرکز در آیین نامه مجوز مرکز اختلالات خواب عبارت است از:

 • انجام صحیح تمام تستهای خواب از نظر علمی
 • تهیه و تنظیم تمام پروتکلهای لازم برای انجام تستهای پلی سومنوگرافی استاندارد ، MSLT MWT و دیگر خدمات ارائه شده در کلینیک تیتراسیون CPAP
 • مرور صحیح و بموقع تست خواب اعم از پلی سومنو گرافی استاندارد SPLIT NIGHT ، MWT ، MSLT
 • تفسیر و ارائه ارائه گزارش نهایی تمامی تستهای خواب
 • نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان و ابلاغ تذکرات لازم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی
 • حضور فعال در مرکز در نوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیت های مربوطه
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخشنامه ها، دستورالعملها، موازین علمی و استانداردها و پروتکل های درمانی مرتبط با فعالیتهای مرکز ابلاغی از وزارت
 • بررسی و احراز صلاحیت کارکنان فنی واجد شرایط شاغل براساس مفاد آیین نامه مجوز مرکز اختلالات خواب و ضوابط قانونی مربوطه
 • برنامه ریزی و سازماندهی مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق بیماران
 • تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف با همکاری اعضای تیم و مسئولین هر یک از قسمت ها و نظارت برحسن انجام خدمات درمانی در ساعتهای تعیین شده
 • معرفی فرد واجد شرایط و صلاحیت بعنوان جانشین موقت به موسس جهت انجام وظایف قانونی مسئول فنی در غیاب خود
 • نظارت بر فرایند کنترل کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی و مصرف دارو
 • ابلاغ تذکرات فنی لازم به موسس و کارکنان و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی ،موسس اعلام مراتب به معاونت دانشگاه / دانشکده