به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز مشاور عرضه اوراق بهادارمشخصات مجوز

مطالعه بیشتر :

مجوز تاسیس کارگزاری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری

530 1386/09/27 ماده 3

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

870 1386/07/25 ماده 7
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 243112
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش 1005010
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه 1005011
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 1005012
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها 1005013
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 1005014
اسناد مالکیت ساختمان 1005015
صورت های مالی 1005016
قرارداد استخدامی نماینده 1005017


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

868 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری

1262 1389/10/04 بند 1

دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار

880 1387/04/15 ماده 1-16

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

892 1398/06/06 بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

110200250 1398/10/25 بند 3
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس كارگزاری در بورس

870 1386/07/25 کل دستورالعمل
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

868 1395/08/18 بند 3-4 مصوبه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار صادر شده

فرآیند تمدید مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 243112
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش 1005010
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه 1005011
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 1005012
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها 1005013
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 1005014
اسناد مالکیت ساختمان 1005015
صورت های مالی 1005016
قرارداد استخدامی نماینده 1005017

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

868 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری

1262 1389/10/04 بند 1

دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار

880 1387/04/15 ماده 1-16

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

892 1398/06/06 بند 3
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز مشاور عرضه اوراق بهادارفرآیند ابطال مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

870 1386/07/25 ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران

871 1389/09/13 ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار