مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت در برابر اشعه

573 1368/01/20 3

ماده ۳ – شمول مقررات مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور از جمله موارد زیر می باشد:

۱- منابع مولد اشعه

۲- کار با اشعه

۳- احداث، تاسیس، راه اندازی، بهره برداری، از کار اندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام شود.

۴ – هرگونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید و ساخت، تملک، تحصیل ،اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات ،پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد و یا پسمانداری.

۵ – حفاظت کارکنان مردم و نسل های آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه.

فرآیند صدور مجوز
 

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست کتبی شخص قانونی فرم1 -ز(صفحه4/3)
موافقت اصولی یا قرارداد تاسیس(برای مراکز تازه تاسیس) یا پروانه تاسیس مرکز به نام شخص قانونی (فرم1 -ز(صفحه4/3
تصویر آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت. (فرم1 -ز(صفحه4/)-3
فهرست تجهیزات حفاظتی تهیه شده با ذکر ویژگیهای هریک نظیر محافظ گوناد و تیروئید، پاراوان سربی و … (فرم1 -ز(صفحه4/3)-4
کروکی آدرس محل احدات مرکز رادیولوژی با ذکر نام کوچه ها و جهات جغرافیایی. فرم1 -ز(صفحه4/3)-5
کروکی دقیق قسمت های داخلی ساختمان مورد نظر با ذکر ابعاد که به تایید معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فرم1 -ز(صفحه4/3)-6
فهرست دزیمترهای فردی بهمراه قرارداد اشتراک سرویس دزیمتری فردی فیلم بج یا T فرم1 -ز(صفحه4/3)-7
درخواست کتبی فروشنده مبنی بر فروش دستگاه همراه با مشخصات دستگاه(مدل شماره سریال و. .. ) فرم1 -ز(صفحه4/3)-8
تعهد نامه مرکز نصب کننده و خدمات دهنده مبنی بر نصب و راهاندازی و خدمات پس از فروش دستگاه مورد نظر. فرم1 -ز(صفحه4/3)-9
تکمیل فرم با مهر و امضای مسئولین مربوطه. فرم1 -ز(صفحه4/3)-10

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی

140 1384/03/02 فرم 1-ز بند 10
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی

140 1384/03/02 بند 5
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

1473 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

791 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز