3/5 - (2 امتیاز)

مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

4000188664مشخصات مجوز


12044

مجوز
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده 1 دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند ج ماده 6 دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده 8 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 ماده 1 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 بند ت ماده 3 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 ماده 7 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 بند ج ماده 10 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 تبصره 2 ذیل بند ه ما دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 ماده 23 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 بند پ ماده 28 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 ماده 31 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اسناد ومدارك مثبته 10711
رضایت نامه 10715
مدارک و مستندات دال بر تحصیل قانونی جانور 10720
اخذ گزارش و محرز شدن تخلف دارنده مجوز 12002
ارائه تعهدنامه محضری 12497

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 4 دانلود
نمونه مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نمایشگاه سیار خزندگان زنده


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد