در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز واردات دخانیات نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز واردات و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز واردات دخانیات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز واردات دخانیات


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز واردات دخانیاتفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز واردات دخانیاتمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز واردات دخانیات


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز واردات دخانیات
فرآیند اصلاح مجوز واردات دخانیات


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز واردات دخانیات


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز