1.5/5 - (2 امتیاز)

مجوز واگذاری کدهای خدماتی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدورمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز واگذاری کدهای خدماتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

10011 1388/11/21 ماده6 دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

10039 1382/09/19 ماده3 دانلود

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 11 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر فیش بانکی 10013
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
معرفی نامه 10068
فرم تکمیل شده پروانه و تعهدنامه 10078

دانلود
دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 8 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده ا بند 10 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

11138 1395/11/26 31 دانلود
مدت اعتبار مجوز واگذاری کد خدماتیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 بند 2 ماده 10 دانلود
هزینه صدور مجوز واگذاری کدهای خدماتیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 4 دانلود
نمونه مجوز واگذاری کد خدماتی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز واگذاری کدهای خدماتی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز واگذاری کدهای خدماتی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی 10467

دانلود
دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 8 دانلود

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 10 دانلود

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 12 بند 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 10 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز واگذاری کدهای خدماتی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

11138 1395/11/26 31
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 4 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز واگذاری کدهای خدماتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز واگذاری کد خدماتی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 12 بند 4 دانلود

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 12 بند 6 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز واگذاری کدهای خدماتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز واگذاری کد خدماتی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 5 تبصره2 دانلود

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 5 تبصره3 دانلود

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 11 بند 2 و 3 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز واگذاری کد خدماتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

10199 1394/07/23 ماده 5 تبصره 2 و 3 دانلود
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی 10199 1394/07/23 ماده 11 بند 2 و 3