در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز پارک علم و فناوری اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز پارک علم و فناوریمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پارک علم و فناوری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

605 1383/04/18 ماده 2 دانلود

آيين نامه تأسيس و راه اندازي پارک هاي علم و فناوري

613 1381/12/17 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز پارک علم و فناوریفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز پارک علم و فناوری صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز پارک علم و فناوری

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز پارک علم و فناوری

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز پارک علم و فناوری

ماههزینه ابطال مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پارک علم و فناوری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

605 1383/04/18 ماده 2 دانلود

آيين نامه تأسيس و راه اندازي پارک هاي علم و فناوري

613 1381/12/17 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز پارک علم و فناوریفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز پارک علم و فناوری صادر شده

دانلود
تمدید
فرآیند تمدید مجوز پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز پارک علم و فناوری

ماههزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز پارک علم و فناوری

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز پارک علم و فناوری

ماههزینه ابطال مجوز