در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز کارگزاری تامین اجتماعی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

 مشخصات مجوز


مطالعه بیشتر :

مجوز ثبت موسسه بیمه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

80 1383/02/21 بند 4 ماده 12 موسسات کارگزاري : شامل شرکتهاي بیمه تجاري، شهرداریها، دهداری ها و سایر ظرفیتهاي ساختاري در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههاي خدماتی و نهادهاي خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعالیت خواهند داشت.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 55000253-7

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

 

فرآیند تمدید مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

80 1383/02/21 بند 4 ماده 12 موسسات کارگزاري : شامل شرکتهاي بیمه تجاري، شهرداریها، دهداری ها و سایر ظرفیتهاي ساختاري در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههاي خدماتی و نهادهاي خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعالیت خواهند داشت.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 55000253-7

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

 

تمدید
فرآیند تمدید مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز