به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای مجوز کترینگ (مجوز کیترنگ)


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ) را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

پس چنانچه می خواهید کیترینگ راه اندازی کنید و نیاز به مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ) دارید، پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

117211399/04/01بند 1دانلود

آئین نامه اجرایی مواد 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

117221399/04/01ماده 1 و 2دانلود
فرآیند صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


عنوان مدرککد مدرک
لیست تکمیل شده سوالات PMF (تایپ شده در سربرگ واحد تولیدی با شماره، تاریخ، و امضا مدیر عامل/ صاحبان د12295
مدارک مربوط به خط تولید شامل گواهی های HACCP-ISO 22000 و… (در صورت وجود)12296
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات (در مقیاس 1/100 یا 2/100 )12297
قرارداد تولید (برای تولید قراردادی)12299
گواهی آزمایشگاه همکار12420

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

116661399/03/185-1-1-6دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

116661399/03/18بند “و” و 5-1-1-6دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری5660000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

115751391/01/30بند تدانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)فایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

117211399/04/01بند 1دانلود

آئین نامه اجرایی مواد 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

117221399/04/01ماده 1 و 2دانلود
فرآیند صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


عنوان مدرککد مدرک
لیست تکمیل شده سوالات PMF (تایپ شده در سربرگ واحد تولیدی با شماره، تاریخ، و امضا مدیر عامل/ صاحبان د12295
مدارک مربوط به خط تولید شامل گواهی های HACCP-ISO 22000 و… (در صورت وجود)12296
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات (در مقیاس 1/100 یا 2/100 )12297
قرارداد تولید (برای تولید قراردادی)12299
گواهی آزمایشگاه همکار12420

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

116661399/03/185-1-1-6دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

116661399/03/18بند “و” و 5-1-1-6دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری5660000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

115751391/01/30بند تدانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)فایلی وجود ندارد