3/5 - (8 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز

مطالعه بیشتر :

نحوه دریافت مجوز ISP

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز psp
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 14

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

378 1362/06/08 20

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

58 1392/11/12 8-21

مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت

89 1390/09/26 27
فرآیند صدور مجوز psp
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی 100118
برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی 100544
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی 1001816
لیست بیمه پرسنل (بازرسین ) دارای تاییده 23809012
توافقنامه NDA 171717
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

58 1392/11/12 8-21
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه 10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
آگهی روزنامه رسمی 10004 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت

13921112 1392/11/12 11
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت

89 1390/09/26 8-21
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت

13921112 1392/11/12 3، 24، 25، 29 و 30
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه بررسی پرونده 500000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت

13921112 1392/11/12 22
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز psp


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز psp
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز psp


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز psp


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت

89 1390/09/26 42-46

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت

13921112 1392/11/12 42
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت

13921112 1392/11/12 42