مدارک ثبت اختراع :


در این مقاله می خواهیم درباره مدارک ثبت اختراع و مواردی که باید در آن نوشت را به طور مفصل صحبت کنیم. مدارک ثبت اختراع در تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع جز مهمترین مواردی است که باید با دقت بارگذاری شود.

همان طور که می دانیم زمانی که یک شخص آن چه که در ذهن و فکر خود داشته و آن را بسازد به شرطی که کسی قبلا مانند آن را ثبت نکرده باشد به این فرآیند اختراع گفته می شود.

حال برای اینکه این اختراع منحصر بفرد شود و به نام مخترع آن شناخته شود باید در یک سازمانی به ثبت برسد تا از سوء استفاده های احتمالی مصون بماند.

به این عملیات « ثبت اختراع » گفته می شود که در فرآیند آن به شخص مخترع سندی ارائه می شود که به آن ورقه اختراع گفته می شود.

به عبارت دیگر ورقه اختراع سندی است که جهت بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع داده می شود تا رقبای وی نتوانند از اختراع وی برای تهیه و فروش محصولات سوء استفاده نمایند .

این حق انحصاری استفاده از اختراع هنگامی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می گیرد که اختراع مطابق مقررات تودیع و به ثبت رسیده باشد .

در غیر این صورت استفاده از اختراع ثبت نشده برای دیگران آزاد تلقی شده و هر کسی می تواند از آن برای تولید محصولات خود استفاده کند .

در ادامه به ارائه مدارک ثبت اختراع که در مراحل ثبت اختراع در سامانه مالکیت معنوی مورد نیاز است خواهیم پرداخت.

مدارک ثبت اختراع برای تکمیل اظهارنامه


بدیهی است باتوجه به نحوه تکمیل اظهارنامه ، مدارک مورد نیاز جهت پیوست به شرح ذیل الزامی می باشد.

مدارک ثبت اختراع چنانچه مالک شخص حقوقی باشد :

1. مدارک مثبت هویت مالک و یا مالکین حقیقی به تعداد مالک، به صورت مجزا به ازای هر مالک (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

2. مدارک مثبت هویت مخترع و یا مخترعین به تعداد مخترعین ، به صورت مجزا به ازای هر اختراع (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

3.  درصورت وجود نماینده قانونی “وکالتنامه معتبر” یا نامه نمایندگی

4.  آگهی روزنامه رسمی تأسیس

5.  آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

6. توصیف اختراع

7. ادعانامه اختراع

8.  نقشه فنی


مدارک ثبت اختراع چنانچه مالک شخص حقیقی باشد :


1. مدارک مثبت هویت مالک و یا مالکین حقیقی به تعداد مالک، به صورت مجزا به ازای هر مالک (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

2. مدارک مثبت هویت مخترع و یا مخترعین به تعداد مخترعین ، به صورت مجزا به ازای هر اختراع (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

3. درصورت وجود نماینده قانونی “وکالتنامه معتبر” یا نامه نمایندگی

4.   توصیف اختراع

5.  ادعا یا ادعاهای اختراع

6.  خلاصه ای از توصیف اختراع

7.  نقشه فنی

8. مدارک نمایندگی درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی بعمل آِید ؛

9. مدارک مربوط به حق تقدم

10. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی : هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ ۱۰ هزار ریال برای اشخاص حقوقی ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی به نام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را ضمیمه نماید.

درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن باید ضمیمه گردد.

متقاضی اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی ازقبیل؛ شرکتها، دانشگاهها، مؤسسات و پژوهشگاهها باشند باید مدارکی که هویت و موجودیت آنها را اثبات کند را ضمیمه اظهارنامه نمایند .


مدارک مربوط به حق تقدم


متقاضیانی که بر طبق کنوانسیون پاریس و بموجب حق تقدم مقرر در آن تقاضای حق تقدم در قلمرو سرزمینی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس را می نمایند باید این بند را رعایت کنند:

تعیین طبقه اختراع براساس طبقه بندی بین المللی اختراع،

همانطورکه قبلاً ذکر شد اختراعات باتوجه به موضوع در بخش، زیربخش، گروه و زیرگروه خاص تکنولوژی قرار می گیرند.

و این طبقه بندی سلسله مراتبی مبنای جستجوی اختراعات و سوابق برای کارشناسان بررسی کننده اختراعات و مخترعین و استفاده کنندگان می باشد .