در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه معاینات سلامت شغلی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوطو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز معاینات سلامت شغلی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 ماده یک
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
درخواست متقاضی 10030
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031

کارت معتبر عضویت در سازمان نظام دامپزشکی

100359
تائیدیه بهداشتی 100433
تصویر پروانه مطب 100436
گواهی عدم فعالیت به عنوان مسوول فنی در سایر مراکز و درمانگاه ها از معاونت درمان 100437

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز معاینات سلامت شغلی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید معاینات سلامت شغلیفرآیند اصلاح مجوز معاینات سلامت شغلی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح معاینات سلامت شغلیفرآیند ابطال مجوز معاینات سلامت شغلی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال معاینات سلامت شغلیصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز معاینات سلامت شغلی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 ماده یک
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
درخواست متقاضی 10030
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031

کارت معتبر عضویت در سازمان نظام دامپزشکی

100359
تائیدیه بهداشتی 100433
تصویر پروانه مطب 100436
گواهی عدم فعالیت به عنوان مسوول فنی در سایر مراکز و درمانگاه ها از معاونت درمان 100437

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز معاینات سلامت شغلی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید معاینات سلامت شغلیاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز معاینات سلامت شغلی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح معاینات سلامت شغلیابطال
فرآیند ابطال مجوز معاینات سلامت شغلی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال معاینات سلامت شغلی