به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا مراحل دریافت مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسب را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مفاصا حساب از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسبمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسب
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تامین اجتماعی

25 1354/04/03 37 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسب


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون 100593
تکمیل فرم درخواست 100753
اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد 22532
اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی بخشنامه 1657363

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسب


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسب

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسب


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسبفرآیند ابطال مفاصا حساب بیمه برای تمدید پروانه کسب


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز