در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

در مقاله « مجوز ثبت شرکت لیزینگ » گفتیم که ابتدا باید موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ را دریافت کنید. در این مطلب به نحوه دریافت موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ می پردازیم.

 

مرجع صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگمشخصات مجوز

مطالعه بیشتر :

مجوز ثبت شرکت لیزینگ

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

308 1389/10/15 96 کارمندان دستگاههاي اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداري تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند .

در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد.

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1 اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق می شود.

 

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 2 تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال شرکت در چارچوب مفـاد ايـن دسـتورالعمل ،اساســنامه مورد تأييد بانک مرکزي، مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانک مرکزي مجاز مي باشد.

 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1476 1395/11/10 21 ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.الف ـ تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبيل بانکها، مؤسسات اعتباری غيربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری ) ليزینگ ها ( و همچنين ثبت تغييرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.

ب ـ کليه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختيار سلب صلاحيت حرفهای و لغو مجوز و محکوميت متخلف انفعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحيت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤوليت مربوطه منفصل میشوند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

مبلغ مندرج در بند (٢) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصدميليون (۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال افزایش می یابد و هر سه سال یکبار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پيشنهاد بانک مرکزی توسط هيأت وزیران تعدیل میشود.

ت ـ انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیيد صلاحيت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان ازسوی بانک مرکزی امکانپذیر است.

این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمينه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.

نحوه احراز شرایط اعتراض و رسيدگی به آن با پيشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعيين می شود.

ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غيرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی مصوب ٢٢/١٠/١٣٨٢ الحاق می شود.

 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1279 1395/12/14 14 درآمد اختصاصی عبارت است از درآمد هایی که به موجب قانون براي مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون،بودجه اختصاصی را حذف نماید.

 

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر اساسنامه 10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر تعهد نامه محضری 10035
برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی 100544
پرسشنامه تکمیل شده 100640
تکمیل و ارسال فرم صورتجلسه اعضا‌ی هیات موسس با امضاء موسسین 100692
فرم تقاضای صدور جواز تاسیس 100774
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس 22222
آخرین صورت های مالی حسابرسی شده فاقد زیان انباشته موسسین (3 دوره) 44444

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 14 بانك مركزي پــس از دريافت تمامي مدارك لازم، احراز صلاحيت فردي متقاضيان و بررسي شرايط آنها از حيث انطبـاق بـا الزامـات قـانوني و تأييد برنامـه عملياتي و پيشنويس اساسنامه پيشنهادي، نسبت به صدور موافقت اصولي اقدام مي نمايد.
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

آگهی روزنامه رسمی

10004 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir

استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی

10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post

مکان فعالیت شرکت (اقامتگاه قانونی)

10180 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا 0 pishgiri.police.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 14 بانك مركزي پــس از دريافت تمامي مدارك لازم، احراز صلاحيت فردي متقاضيان و بررسي شرايط آنها از حيث انطبـاق بـا الزامـات قـانوني و تأييد برنامـه عملياتي و پيشنويس اساسنامه پيشنهادي، نسبت به صدور موافقت اصولي اقدام مي نمايد.
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 16 مؤسسين شرکت ليزينگ در قالب سهامي خاص موظفند پس از صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ ، ضمن تسليم تقاضاي تأسيس خود، حداکثرظرف يک ماه، معادل صـد درصـد سـرمايه مورد نياز براي ثبت شرکت ليزينگ را به صورت نقدي نزد يکي از مؤسسات اعتبـاري توديع نمايند .

در غير اين صورت، موافقت اصولي صادره از درجه اعتبار ساقط ميشود.

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 16 و 17

مؤسسين شرکت ليزينگ در قالب سهامي خاص :

موظفند پس از صدور موافقت اصولي، ضمن تسليم تقاضاي تأسيس خود، حداکثرظرف يک ماه، معادل صـد درصـد سـرمايه مورد نياز براي ثبت شرکت ليزينگ را به صورت نقدي نزد يکي از مؤسسات اعتبـاي توديع نمايند .

در غير اين صورت، موافقت اصولي صادره از درجه اعتبار ساقط ميشود.

 

براي ثبت شرکت ليزينگ در قالب سهامي عام:

١٧ـ١ـ پس از صدور موافقت اصولي، مؤسسين ضمن تسليم تقاضاي تأسيس، موظفنـد ظرف يکماه، حداقل معادل پنجاه درصد سـرمايه مـورد نیاز برای تاسیس شرکت ليزينگ را نزد يکي از مؤسسات اعتبـاري تودیع کننـد . در غیر این صورت، موافقت اصولي صادره از درجه اعتبار ساقط ميشود.

١٧ـ٢ـ بانک مرکزي پس از اخذ رسيد مربوط به واريز معادل ريالي سهم موسسین در سرمايه پيشنهادي، نسبت به صدور اجازه نامه اوليه به منظور تشکیل پرونـده ثبتی و انجام مقدمات مربوط به تأمين مابقي سرمايه از طریق پذیره نویسی، اقدام مي نمايد.

.١٧ــ٣ـ مؤسسين موظفند پس از صدور اجازه نامه اوليه، حداکثر ظرف شش ماه نسـبت به پذيره نويسي اقدام نمايند .در غير اين صورت، اجازه نامه اوليه از درجه اعتبار ساقط ميشود.

١٧ـ٤ـ پس از انقضاي مدت زماني كه براي  پذیره نویسی تعييـــن شـده اسـت ، در صورتي كه بخشي از سـرمايه از طریق پذیره نویسی تامین نشـده باشـد، مؤسسين موظفند ظرف دوماه پس از اعلام بانک مرکزي، نسبت به تامین آن اقدام نمايند .

در غير اين صورت، موافقت اصولي و اجازه نامه اوليه ملغي و بانک مرکزي اجازه استرداد وجوه توديعي مؤسسين را صادر مي کند.

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز