5/5 - (1 امتیاز)

راهنمای دریافت موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت درمان

شرایط لازم برای دریافت موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی


شرایط دریافت موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی عبارتند از :

 

ردیف شرایط
1 تقاضای تاسیس کلیه موسسات پزشکی بصورت حقیقی توسط حداقل یک نفر دارای گواهی نامه فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان ، فوق تخصص خون و سرطان کودکان یا تخصص رادیوتراپی انکولوژی واجد شرایط امکان پذیر است.

و در صورت درخواست دو نفر، حداقل یک نفر ازمتقاضیان باید دارای تخصص های فوق باشد.

و در درخواست های بیش از دو نفر و یا درخواست تاسیس موسسات خصوصی حقوقی باید اکثریت متقاضیان ( نصف+ یک نفر) از گروه پزشکی و پیراپزشکی( مقطع لیسانس یا بالاتر ) با عضویت حداقل یک نفر فرد دارای تخصص های فوق باشند.

2 داشتن تابعیت ایرانی
3 حداقل 18 سال سن
4 ارائه گواهی گذراندن تعهدات قانونی از جمله: طرح نیروی انسانی و تعهد ضریب کا (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح و ضریب کا)، ارائه گواهی اعلام وضعیت صندوق رفاه دانشجویان، خدمت سربازی جهت موسسین ضروری است.
5 عدم سوء پیشینه کیفری
6 عدم سو پیشینه انتظامی ( برای اعضا نظام پزشکی)

مدارک لازم برای دریافت موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی


ردیف مدارک
1 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
2 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین(ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
3 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
4 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): نمونه مهر و امضاء
5 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
6 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): نامه موافقت شبکه بهداشت و درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
7 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
8 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
9 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین (ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
10 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند ( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
11 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): نمونه مهر و امضاء
12 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
13 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
14 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
15 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): لیست موسسین
16 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی وآگهی آخرین تغییرات شرکت
17 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): موافقت اصولی تعاونی خدمات بهداشتی درمانی صادره از کمیسیون ماده 20 دانشگاه (ویژه شرکت تعاونی بهداشتی درمانی)
18 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
19 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
20 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهدمتخصصین( جهت پزشکان متخصص) (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین (ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
21 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند ( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
22 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): نمونه مهر و امضاء
23 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
24 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
25 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: اساسنامه خیریه (صفحات مشخصات موسسین، اهداف یا شیوه اجرا، موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
26 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: پروانه فعالیت تشکل های مردم نهاد
27 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: آگهی ثبت موسسه خیریه در روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات شرکت
28 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: آکهی ثبتی دریافتی از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
29 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: تعهد محضری به وزارت بهداشت
30 موقوفات درمانی : وقف نامه
31 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: نامه درخواست تاسیس از بالاترین مقام سازمان/ ارگان مربوطه
32 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی دانشگاهی: اعلام نظر موافق رئیس دانشگاه
33 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی نیروهای مسلح ( تائیدیه ستاد کل نیروهای مسلح براساس شیوه نامه مصوب مشترک)
34 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی در ندامتگاه ها ( نامه درخواست از اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)
35 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
2 نداشتن سو پیشینه انتظامی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس کلینیک پوست و مو است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس کلینیک پوست و مو، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی


ردیف مجوز لینک
1 بدون مورد

زمان لازم برای دریافت موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی از زمان تاييد مدارک


60 روز کاری

مدت اعتبار موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی


12 ماه

هزینه های موافقت اصولی تاسیس مرکز شیمی درمانی


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه  تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز: 187500 ریال

شهرهای دانشگاهی: 131250 ریال

سایر شهرها: 93750 ریال افزایش بخش های تخصصی سرپایی به موسسات پزشکی 45000 ریال