1/5 - (1 امتیاز)

راهنمای دریافت موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
موافقت اصولی تاسیس موسسه رادیولوژی فک و دهان و صورت
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت درمان

شرایط لازم برای دریافت موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان


شرایط دریافت موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان عبارتند از :

 

ردیف شرایط
1 تقاضای تاسیس کلیه موسسات پزشکی بصورت حقیقی توسط حداقل یک نفر متخصص رادیولوژی فک و دهان وصورت واجد شرایط امکان پذیر است.

و در صورت درخواست دو نفر، حداقل یک نفر ازمتقاضیان باید متخصص فوق الذکر باشد و در درخواست های بیش از دو نفر و یا درخواست تاسیس موسسات خصوصی حقوقی باید اکثریت متقاضیان ( نصف+ یک نفر) از گروه پزشکی و پیراپزشکی( مقطع لیسانس یا بالاتر ) با عضویت حداقل یک نفر فرد متخصص فوق الذکر باشند.

2 داشتن تابعیت ایرانی
3 حداقل 18 سال سن
4 ارائه گواهی گذراندن تعهدات قانونی از جمله: طرح نیروی انسانی و تعهد ضریب کا (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح و ضریب کا)، ارائه گواهی اعلام وضعیت صندوق رفاه دانشجویان، خدمت سربازی جهت موسسین ضروری است.
5 عدم سوء پیشینه کیفری
6 عدم سو پیشینه انتظامی ( برای اعضا نظام پزشکی)

مدارک لازم برای دریافت موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان


ردیف مدارک
1 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه(ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
2 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
3 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین(ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
4 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
5 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): نمونه مهر و امضاء
6 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
7 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): نامه موافقت شبکه بهداشت و درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
8 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
9 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
10 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین (ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
11 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند ( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
12 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): نمونه مهر و امضاء
13 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
14 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
15 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
16 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): لیست موسسین
17 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی وآگهی آخرین تغییرات شرکت
18 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): موافقت اصولی تعاونی خدمات بهداشتی درمانی صادره از کمیسیون ماده 20 دانشگاه (ویژه شرکت تعاونی بهداشتی درمانی)
19 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
20 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
21 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهدمتخصصین( جهت پزشکان متخصص) (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین (ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
22 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند ( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
23 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): نمونه مهر و امضاء
24 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
25 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
26 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: اساسنامه خیریه (صفحات مشخصات موسسین، اهداف یا شیوه اجرا، موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
27 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: پروانه فعالیت تشکل های مردم نهاد
28 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: آگهی ثبت موسسه خیریه در روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات شرکت
29 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: آگهی ثبتی دریافتی از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
30 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: تعهد محضری به وزارت بهداشت
31 موقوفات درمانی : وقف نامه
32 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: نامه درخواست تاسیس از بالاترین مقام سازمان/ ارگان مربوطه
33 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی دانشگاهی: اعلام نظر موافق رئیس دانشگاه
34 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی نیروهای مسلح ( تائیدیه ستاد کل نیروهای مسلح براساس شیوه نامه مصوب مشترک)
35 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی در ندامتگاه ها ( نامه درخواست از اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)
36 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
2 نداشتن سو پیشینه انتظامی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان


ردیف مجوز لینک
1 بدون مورد

زمان لازم برای دریافت موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان از زمان تاييد مدارک


60 روز کاری

مدت اعتبار موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان


36 ماه

هزینه های موافقت اصولی مرکز رادیولوژی فک و دهان


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز: 262500 ریال

شهرهای دانشگاهی: 243750 ریال

سایر شهرها: 225000 ریال افزایش بخش های تخصصی سرپایی به موسسات پزشکی 45000 ریال