به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی فنی

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا درخصوص موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی فنی اطلاعات جامع و کاملی خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

عنوان رسمی کسب و کار

موافقت اصولی تاسیس موسسه ارتوپدی فنی

دریافت کننده موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی فنی

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی

مرجع/متولی صدور مجوز و نظارت پسینی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت درمان – مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

مجری صدور موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی فنی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت درمان – مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

معرفی کسب و کار

شرایط لازم برای صدور موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تقاضای تاسیس کلیه موسسات پزشکی بصورت حقیقی توسط حداقل یک نفر کارشناس ارتوپدی فنی یا مقاطع بالاتر واجد شرایط امکان پذیر است و در صورت درخواست دو نفر، حداقل یک نفر ازمتقاضیان باید دارای مدرک کارشناس ارتوپدی فنی یا مقاطع بالاتر باشد و در درخواست های بیش از دو نفر و یا درخواست تاسیس موسسات خصوصی حقوقی باید اکثریت متقاضیان ( نصف+ یک نفر) از گروه پزشکی و پیراپزشکی( مقطع لیسانس یا بالاتر ) با عضویت حداقل یک نفر فرد کارشناس ارتوپدی فنی یا مقاطع بالاتر باشند.
2 داشتن تابعیت ایرانی
3 حداقل 18 سال سن
4 ارائه گواهی گذراندن تعهدات قانونی از جمله: طرح نیروی انسانی و تعهد ضریب کا (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح و ضریب کا)، ارائه گواهی اعلام وضعیت صندوق رفاه دانشجویان، خدمت سربازی جهت موسسین ضروری است.
5 عدم سوء پیشینه کیفری
6 عدم سو پیشینه انتظامی ( برای اعضا نظام پزشکی)

مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف مدارک توضیحات
1 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه(ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
2 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
3 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین(ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
4 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
5 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): نمونه مهر و امضاء
6 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
7 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): نامه موافقت شبکه بهداشت و درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
8 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
9 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
10 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین (ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
11 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند ( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
12 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): نمونه مهر و امضاء
13 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
14 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
15 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
16 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): لیست موسسین
17 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی وآگهی آخرین تغییرات شرکت
18 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): موافقت اصولی تعاونی خدمات بهداشتی درمانی صادره از کمیسیون ماده 20 دانشگاه (ویژه شرکت تعاونی بهداشتی درمانی)
19 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
20 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
21 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهدمتخصصین( جهت پزشکان متخصص) (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین (ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
22 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند ( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
23 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): نمونه مهر و امضاء
24 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
25 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
26 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: اساسنامه خیریه (صفحات مشخصات موسسین، اهداف یا شیوه اجرا، موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
27 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: پروانه فعالیت تشکل های مردم نهاد
28 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: آگهی ثبت موسسه خیریه در روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات شرکت
29 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: آکهی ثبتی دریافتی از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
30 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: تعهد محضری به وزارت بهداشت
31 موقوفات درمانی : وقف نامه
32 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: نامه درخواست تاسیس از بالاترین مقام سازمان/ ارگان مربوطه
33 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی دانشگاهی: اعلام نظر موافق رئیس دانشگاه
34 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی نیروهای مسلح ( تائیدیه ستاد کل نیروهای مسلح براساس شیوه نامه مصوب مشترک)
35 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی در ندامتگاه ها ( نامه درخواست از اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)
36 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)

استعلامات بین دستگاهی موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه عدم سوء پیشینه انتظامی سازمان نظام پزشکی / معاونت انتظامی درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
4 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
5 تصدیق برخط اصالت اجازه‌نامه بهره‌برداری و اسناد مالکیت وقفی وزارت ارشاد / سازمان اوقاف درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
6 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
9 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
10 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
11 استعلام برخط وضعیت کارمندی سازمان استخدامی / معاونت حکمرانی درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی از زمان تاييد مدارک

60 روز کاری

مدت اعتبار موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

12 ماه

شرایط لازم برای تمدید موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای دریافت موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
6 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای تمدید موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : گزارش پیشرفت کار
2 تأییدیه گزارش بازدید کارشناسی : گزارش بازدید صدور پروانه ها / نظارت بردرمان دانشگاه مبنی بر تایید پیشرفت کار ارائه شده ( احداث وآماده سازی فضای فیزیکی، پرسنل، تجهیزات، ملزومات )
3 تأییدیه گزارش بازدید کارشناسی : گزارش بازدید مدیریت فنی دانشگاه مبنی بر درصد پیشرفت کار فضای فیزیکی

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
5 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
2 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
3 تغییر در مفاد اساسنامه
4 کاهش سرمایه
5 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
6 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
7 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
8 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
9 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
10 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
11 تأییدیه آدرس و کد پستی
12 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
13 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای اصلاح موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
6 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
7 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
8 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای ابطال موافقت اصولی کلینیک ارتوپدی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم ارائه پیشرفت کار قابل قبول در مهلت مقرر مطابق با مفاد قرارداد تاسیس منعقده