به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

موضوع فعالیت نهادهای مالی :


در این مقاله سعی داریم تا به بررسی انواع موضوع فعالیت نهادهای مالی بپردازیم. در مقاله ” موضوع فعالیت شرکت ” به تفصیل درباره  آن توضیح دادیم.

همچنین می توانید در مقاله ” موضوعاتی که نیاز به مجوز ندارند ” و مقاله ” موضوعاتی که برای ثبت نیاز به مجوز دارند ” اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نمایید.

برای بعضی از فعالیت ها قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته شده که برای انجام آن تحت عنوان ” موضوع فعالیت شرکت ” بایستی از مراجع مربوطه مجوز لازم گرفته شود و بعد برای ثبت شرکت اقدام نمود.

قبل از ثبت شرکت باید موضوع فعالیت خود را به درستی انتخاب کنید تا بعدها دچار مشکل نشوید. موضوع شرکت مربوط به نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل و ثبت شده است.

در ادامه این مقاله موضوع فعالیت نهادهای مالی را که برای انجام فعالیت نیازمند به اخذ مجوز هستند آورده شده است.


انواع موضوع فعالیت مربوط به نهادهای مالی :


در اجراي تبصرۀ 4 مادۀ 2 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مصوب جلسۀ مورخ 1390/08/21 هیات مدیره ، فهرست موضوع فعالیت نهادهای مالی كه تصدي به آن‌ها مستلزم اخذ مجوز است، به شرح زير به تصويب رسيد.

1- هرگونه فعاليتي كه به معني مديريت يا ادارۀ سبدي (مجموعه‌اي) از اوراق بهادار يا خريد و فروش اوراق بهادار يا سرمايه‌گذاري در اين اوراق به نام ديگران يا به حساب آن‌ها باشد نظير:

1-1- تصميم به خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار به نام شخص ديگر؛

2-1- سبدگردانی اوراق بهادار ديگران؛

3-1- مديريت يا ادارۀ سبد اوراق بهادار به نام ديگران؛

4-1- خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار به نام ديگران؛

5-1- مديريت يا ادارۀ صندوق های سرمايه گذاری .

2- توصيه به خريد، فروش يا نگه‌داري اوراق بهادار يا اظهار نظر در اين خصوص؛

3- هرگونه اظهارنظر يا تهيۀ گزارش‌هاي تحليلي راجع به روند قيمت يا عرضه و تقاضاي اوراق بهادار در آينده؛

4- هرگونه اظهارنظر يا تهيۀ گزارش‌هاي تحليلي راجع به ارزش (قيمت‌گذاري) اوراق بهادار؛

5- مشاوره در خصوص شيوه‌هاي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار، ميزان انتشار اوراق بهادار، شرايط انتشار، نحوۀ فروش يا پذيره‌نويسي اوراق، زمان‌بندي انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمايي ناشر در انتخاب عامل مناسب براي عرضه اوراق بهادار؛

6- طراحي اوراق بهادار از نمونه موضوع فعالیت نهادهای مالی در بورس به شمار می رود.؛

7- بازاريابي و واسطه‌گري در فروش اوراق بهادار منتشره توسط ساير اشخاص؛

8- تعيين قيمت فروش يا قيمت پذیره نویسی اوراق بهادار و يا اظهار نظر در مورد آن؛

9- هرگونه گزارش‌دهي، جمع‌آوري، پردازش و ارائه‌ اطلاعات زير به ديگري يا انتشار آن‌ها از هر طريق از جمله رسانه‌هاي جمعي، تابلو، وسايل الكترونيكي، نامه، بروشور و سخنراني:


9-1- اطلاعات مربوط به ورقه‌ بهادار (اعم از مشخصات و خصوصيات ورقۀ بهادار، مشخصات ناشر ورقه‌ بهادار، مشخصات اشخاصي كه در انتشار يا صدور ورقه‌ بهادار مسئوليتي پذيرفته‌اند با ذكر مسئوليت آن‌ها و مشخصات مالكان ورقه‌ بهادار با ذكر مالكيت آن‌ها) ؛

9-2- اطلاعات مربوط به معاملۀ ورقۀ‌ بهادار (اعم از قيمت ورقۀ بهادار در معامله، مشخصات طرفين معامله، تاريخ و زمان معامله، و تعداد ورقۀ‌ بهادار معامله شده)؛

9-3- اطلاعات مربوط به سفارش خريد يا فروش ورقۀ‌ بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خريد يا فروش، مظنۀ قيمت ورقۀ بهادار در سفارش و تاريخ و زمان ارائۀ‌ سفارش)؛

9-4- اطلاعات مربوط به ناشر ورقۀ بهادار (اعم از اطلاعات مالي و غير مالي ناشر).


سایر موضوع فعالیت نهادهای مالی :


10- طراحي، محاسبه، انتشار يا فروش شاخص‌هاي مربوط به بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس يا اوراق بهادار؛

11- تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد يا فروش اوراق بهادار يا مشاركت در اين امور؛

12- تأمين مالي ديگران از طريق انتشار اوراق بهادار از نمونه موضوع فعالیت نهادهای مالی در بورس به شمار می رود.؛

13- خريد و فروش كالاهاي پذيرفته‌شده در بورس يا اوراق بهادار (از جمله سهام، حق تقدم خريد سهام، انواع صكوك و انواع اوراق مشتقه شامل اختيار معامله و قراردادهاي آتي) براي ديگران و به حساب آن‌ها.

14- بازارسازي يا بازارگرداني اوراق بهادار؛

15- مشاوره و انجام كليۀ امور اجرايي پذيرش اوراق بهادار يا كالاها در هر يك از بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس؛

16- سپرده‌گذاري اوراق بهادار شامل: ثبت و نگهداري اسامي و سوابق مالكين اوراق بهادار؛

17- عمليات تسويه و پاياپاي معاملات اوراق بهادار؛

18- امانت پذيري اوراق بهادار وثيقه شده از نمونه موضوع فعالیت نهادهای مالی در بورس به شمار می رود.