به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، جدیدترین دستورالعمل نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت است که توسط سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده است .

مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد از ابلاغ دستورالعمل جدید « نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت ( اشخاص حقوقی ) » از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

این دستورالعمل جدید در راستای انجام تکالیف مرتبط با شروع کسب و کار، تسریع و تسهیل در نحوه ثبت اشخاص حقوقی و ارائه خدمات مطلوب

به متقاضیان و همچنین یکسان سازی فرآیند ثبت اشخاص حقوقی به استناد قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون

برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور تدوین و ابلاغ شده که به موجب آن دستورالعمل اجرایی قبلی تعیین نام به شماره ۷۲۵۹۶/۹۱ مورخ ۹۱/۴/۱۷ نسخ گردیده است.

طریقه استفاده از حروف اختصاری، مخفف و اعداد در نام شخصیت حقوقی و فراهم آوردن بستر استعلام الکترونیک از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

از دیگر اقداماتی است که تاکنون از سوی اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در راستای این تفاهم‌نامه و پس از وصول درخواست الکترونیکی

متقاضیان انجام گرفته است.

ضمن اینکه برخی از پتانسیل‌های این دستورالعمل نیز مستلزم تغییرات ساختاری در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها می‌باشد که موضوع با هماهنگی

حوزه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال پیگیری است.

از ظرفیتهای دستورالعمل جدید می توان به مواردی از جمله:

– چگونگی تشخیص نامهایی که قابلیت تایید و ثبت ندارد

– ایجاد سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی،اسم تجاری و ثبت برند

-اقدامات مراجع ثبت شرکتها پس از وصول درخواست الکترونیکی متقاضیان

– طریقه استفاده از حروف اختصاری،مخفف و اعداد در نام شخصیت حقوقی

و فرآهم آوردن بستر استعلام الکترونیک از فرهنگستان زبان و ادب فارسی و…اشاره نمود.

 

 

دستورالعمل نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت ( اشخاص حقوقی )


در اجرای وظایف و تکالیف مربوط به شروع فضای کسب و کار و ثبت اشخاص حقوقی و به استناد قوانین و مقررات از جمله ماده ۳۷ قانون

مدیریت خدمات کشوری ، بند (ت) ماده ۴۶ و بند (ب) و (ت) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)

و آئین نامه ارتقاء شاخص های کسب و کار (مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ) در جهت تسهیل و یکسان سازی فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی،

نحوه انتخاب. تعیین و تایید نام به صورت الکترونیکی به شرح ذیل تعیین می گردد:


ماده (۱) نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت  – تعاریف و اصلاحات


الف ) نام شخصبت حقوقی: عنوانی است که شخص حقوقی تحت آن نام به ثبت می رسد و حق استفاده از آن متعلق به همان شخصیت حقوقی می باشد.

ب ) فرهنگستان : فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ج ) آیین نامه ممنوعیت: آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۸/۳/۱۹ هیات وزیران

د) مرجع تعیین نام : به استناد ماده (۲) اصلاحیه طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۸۶ منظور از مرجع مذکور، اداره تعیبین نام

اشغاص حقوفی و ثبت تجارتی است که زیر مجموعه اداره کل ثبت شرکنها و مؤسسات غیرتجاری در تهران می باشد.

ه) سازمان : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

و) مجوز : هر نوع اجازه اعم از مجوز، پروانه. اجازه نامه، جواز، موافقت. تأییدیه که برای استفاده از نام اشخاص حقوقی توسط

دستگاه هایاجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت تشریفات قوانین و مقررات صادر می شود.

ز) سامانه جامع : سامانه پذیرش الکترونیک ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی


ماده (۲) نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت


درخواست های پیشنهادی تعیبین نام اشخاص حقوقی از طریق سامانه جامع به صورت غیر حضوری و با تکمیل اطلاعات و مستندات الکترونیکی ارسال می شود.


ماده (۳) نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت


جهت تسهیل فرایند جستجوی نام های پیشنهادی و جلوگیری از ارسال نام های مشابه و تکراری متقاضیان می توانند به

درگاه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و همچنین قسمت جستجوی نام در ساماته جامع مراجعه نمایند.


ماده (۴) نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت 


متقاضیان در هر درخواست می توانند پنج پیشنهاد ارسال نمایند. جستجو و پیشنهاد نام رایگان بوده و بررسی نام های پیشنهادی به ترتیب اولویت درخواست است.

ماده (۵)- واژه یا ترکیب واژگان نام های درخواستی اشخاص حقوقی باید فارسی باشد

نبصره (۱) : بکارگیری از اعداد در نام اشخاص حقوقی در کنار حداقل یک واژه دارای معنی و مفهوم ( با واژه محل ) امکان پذیر است مانند شرکت تعاونی مسکن شماره ۷ شهرداری، مؤسسه مهر ۷۹.

نبصره (۲): استفاده از حروف اختصاری و مخفف در کنار نام شخص حقوقی امکان پذیر است مانند شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

یا موسسات مشمول سازمان مردم نهاد (سمن)، شرکت های زیر مجموعه صنعت ، معدن و تجارت (صمت)


چه نام هایی قابل ثبت نیستند؟


ماده (۶) – نام های ذیل قابل ثبت نمی باشد:

الف) عین نام شخص حقوفی ثبت شده فبلی که همچنان دارای اعتبار است.

ب) نام مشابه شخص حقوقی که به طرز گمراه کننده شبیه نام دیگر باشد.

ج) نام هایی که خلاف قوانین، موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

د) نام ها و عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی، کشوری، لشکری و حاکمیتی دارند

ه) نام های اشخاص حقوقی که درسطح کشور مشهور است.


در دستورالعمل نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت جدید الحاق چه کلماتی رفع تشابه می کند؟


ماده (۷) انتخاب و تایید نام مشابه با نام های ثبت شده ممنوع است و الحاق کلمات در موارد ذیل رفع تشابه نمی نماید:

الف) صفت های تفضیلی، برتری و گمراه کننده مانند: نوین، برتر، برترین، نو، …

ب) پسوند جمع مانند: ان، ین و یا جمع مکسر


ماده (۸) در صورت ثبت شخص حقوقی، حق استفاده انحصاری نام ثبت شده متعلق به آن شخص حقوقی است.

تبصره: با رضایت کتبی ارکان قانونی تصمیم گیرنده شخص حقوقی ثبت شده مقدم، استفاده از ترکیب آن نام برای شخص حقوقی دیگر امکان پذیر است. در هرحال نام های درخواستی باید با کلماتی متمایز شوند.

ماده (۹)- دراجرای ماده (۶) آیین نامه ممنوعیت، استفاده از گویش های محلی، قومی رایج و مصطلح در مناطق ایران در نام اشخاص حقوقی در همان منطقه امکان پذیر است.

ماده (۱۰) نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت دراجرای ماده (۴) آیین نامه ممنوعیت آن دسته از نام های عربی و یا واژه های متعلق

به سایر زبانها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته ، واژه بیگانه تلقی نمی شود.

ماده (۱۱) – استفاده از نام شرکت و محصولات شرکت های خارجی درنام اشخاص حقوقی صرفا در چارچوب تبصره ماده (۷) /ایین نامه

ممنوعیت اصلاحی مورخ ۱۳۷۸/۴/۱۴ هیات وزیران و با رسم الخط فارسی امکان پذیر است.

ماده (۱۲) – ثبت شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی با رسم الخط فارسی امکان پذیر است.

ماده (۱۳)– در جهت بهبود فضای کسب و کار، استفاده از نام های تخصصی، فنی و دانش بنیان در صورت تایید فرهنگستان بلامانع است.

ماده (۱۴)- چنانچه نام های مورد درخواست خارجی و یا غیر مصطلح باشد، مرجع ثبت نسبت به بررسی مستندات متقاضی و اعلام نتیجه اقدام

و در صورت اختلاف بر سر فارسی بودن، مرجع تشخیص فرهنگستان بوده و مراتب از آن مرجع استعلام می شود.

نام های که از سوی فرهنگستان غیرفارسی اعلام می گردد. در پایگاه اطلاعات نام ها به عنوان نام بیگانه منعکس و در بررسی های آتی ملاک عمل قرار می گیرد.

ماده (۱۵) – با ایجاد زیرساخت های لازم از سوی فرهنگستان، هر گونه استعلام از آن مرجع باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

ماده (۱۶) – در اجرای ماده (۱۷) آیین نامه ممنوعیت، تصمیمات و مصوبات شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی به عنوان یکی از مستندات تایید نام محسوب می شود.

ماده (۱۷) نحوه انتخاب نام الکترونیکی شرکت – بر اساس مواد (۹۵) ، (۱۱۷) ، (۱۴۱) ، (۱۶۳) ، (۱۸۴ ) و (۲۰۰ ) قانون تجارت مصوب ( ۱۳۱۱ )

و تبصره ذیل ماده (۴) لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب (۱۳۴۷) و تبصره ذیل ماده (۱) آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، نوع اشخاص

حقوقی از قبیل شرکت های با مسئولیت محدود ،تضامنی ، نسبی، مختلط، تعاونی ، سهامی عام و خاص ، موسسات غیرتجاری و تشکیلات در

سامانه جامع ثبت شرکتها به صورت پیش فرض درج شده است. لذا متقاضیان باید نام پیشنهادی را بدون درج عناوین فوق در سامانه الکترونیکی درخواست نمایند.

ماده (۱۸) – هرگاه درخواست نام شخص حقوقی نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه های اجرایی داشته باشد، دستگاه متولی با رعایت

ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نسبت به صدور مجوز اقدام و مراتب توسط متقاضی به مرجع

ثبت از طریق سامانه جامع ارائه می شود.


زمان اعلام نتیجه ثبت تاسیس و یا تغییر نام


ماده (۱۹) –  مرجع ثبت شرکتها پس از وصول درخواست الکترونیک ثبت تاسیس و یا تغییر نام بلافاصله نسبت به بررسی نام های پیشنهادی

در روز وصول درخواست اقدام و نتیجه پذیرش و یا رد نام را در همان روز به روش الکترونیکی به متقاضی اعلام می نماید.

کارشناسی درخواست تعیین نام توسط متصدی تعیین نام استان و تایید و یا رد نهایی توسط سرپرست در مرجع تعیین نام انجام می شود.


اعتبار نام تعیین شده در سامانه تعیین نام


ماده (۲۰) – متقاضی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تایید نام باید نسبت به ثبت شخص حقوقی اقدام نماید.

این مدت برای شرکت های سهامی عام حداکثر شش ماه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر، اعتبار تعیین نام منقضی می شود و قابل استناد نیست.

ماده (۲۱) – سوابق اطلاعات نام های اشخاص حقوقی ثبت شده، در پایگاه داده های اطلاعاتی نام اشخاص حقوقی سامانه جامع تجمیع و ذخیره سازی می شود.

معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبت مکلف است ، سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی ، اسم تجاری و علامت

تجاری را جهت تمایز و جلوگیری از سو ء استفاده احتمالی ایجاد نماید.

ماده (۲۲) – اعتبار و انحصار نام اشخاص حقوقی ثبت شده تا زمان ثبت ختم تصفیه است: پس از ثبت ختم تصفیه اداره ثبت مربوطه مکلف است

مراتب را به مرجع تعیین نام اعلام و مرجع مذکور در اسرع وقت نسبت به حذف نام اقدام نماید.

ماده (۲۳) – در اجرای ماده (۴) اصلاحبه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب (۱۳۸۶) مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات در خصوص

نحوه تعیین نام اشحاص حقوقی در کشور، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری است.

ماده (۲۴)- در صورت ابطال نام اشخاص حقوقی در مراجع ذیصلاح قضایی و ابلاغ آراء نهایی و صدور اجرائیه، مراتب در ابتدا نزد اداره ثبت

منجر به صدور آگهی رسمی و سپس بی اعتباری و حذف نام در سامانه جامع و شناسه ملی اشخاص حقوقی اعمال می شود.

ماده (۲۵)- این دستور العمل در (۲۵) ماده و (۳) تبصره در تاریع ۹/۰۷/۱۹ ۱۳۹ تصویب و به موجب آن بند (۱۳۸) ( مجموعه بخشنامه های ثبتی )

بخشنامه های شماره ۱/۱۴۸۷۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ ، ۲۸۰۹/۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۹ و دستورالعمل اجرایی تعیین نام به شماره ۹۱/۷۲۵۹۶

مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ نسخ می شود.