هزینه ثبت اختراع


چنانچه قصد دارید تا اختراع خود را ثبت کنید حتما اولین سوالی که برایتان پیش آمده این است که هزینه ثبت اختراع چقدر است؟ برای دریافت پاسخ خود درخصوص هزینه ثبت اختراع پیشنهاد می کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

آنچه در این مطلب پیش روی شماست : تعریف مختصری از ثبت اختراع و در انتها هزینه لازم برای ثبت اختراع.


تعریف ثبت اختراع


همان طور که می دانیم زمانی که یک شخص آن چه که در ذهن و فکر خود داشته و آن را بسازد به شرطی که کسی قبلا مانند آن را ثبت نکرده باشد، به این فرآیند اختراع گفته می شود.

حال برای اینکه این اختراع منحصر بفرد شود و به نام مخترع آن شناخته شود باید در یک سازمانی به ثبت برسد تا از سوء استفاده های احتمالی مصون بماند. به این عملیات « ثبت اختراع » گفته می شود.

که در فرآیند آن به شخص مخترع سندی ارائه می شود که به آن ورقه اختراع گفته می شود.

به عبارت دیگر ورقه اختراع سندی است که جهت بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع داده می شود تا رقبای وی نتوانند از اختراع وی برای تهیه و فروش محصولات سوء استفاده نمایند .

این حق انحصاری استفاده از اختراع هنگامی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می گیرد که اختراع مطابق مقررات تودیع و به ثبت رسیده باشد .

در غیر این صورت استفاده از اختراع ثبت نشده برای دیگران آزاد تلقی شده و هر کسی می تواند از آن برای تولید محصولات خود استفاده کند .

جدول هزینه ثبت اختراع


ردیفاقلام هزينهشخص حقيقيشخص حقوقي
1

حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي

10.000100.000
2

هزينه ثبت اختراع به صورت سالانه

سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ريال

سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 200000 ريال

سال يازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300000 ريال

سال شانزدهم تا بيستم، هرسال معادل 400000 ريال

10 برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي
3

جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه

معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط
4

هزينه استعلام براي انتقال،  اجازه بهره‌برداري يا اعراض

50.000500.000
5

حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري

300.0003000.000
6

حق ثبت مجوز بهره برداری اختراع يا فسخ و خاتمه آن

نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري
7

هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

معادل حق ثبت اظهارنامه
8

حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن

50.000500.000
9

حق ثبت تغييرات اختراع (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)

50.000500.000
10

هزينه صدور گواهي المثني

100.0001000.000
11

هزينه رونوشت مصدق

500050.000
12

هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع

15.000150.000
13

هزينه ثبت اختراع مربوط به رسيدگي به اعتراض به ردثبت(کمسیون)

500.000750.000
14

هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت(کمسیون)

1.500.0003.000.000
15

وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه

3.000.0004.500.000
16

هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ

50.000500.000
 

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

هزینه اظهارنامه اشخاص به شرح ذیل قابل محاسبه و پرداخت است:


اگر مالک یا همه مالکین حقیقی هستند هزینه ثبت اظهارنامه = 10.000 ریال

اگر مالک یا همه مالکین حقوقی هستند هزینه ثبت اظهارنامه = 100.000 ریال

اگر اظهار نامه دارای مالک حقیقی و حقوقی هر دو با هم باشد هزینه ثبت اظهارنامه از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می باشد.

هزینه = (مجموع درصدهای افراد حقیقی × 10.000 ریال) + (مجموع درصدهای افراد حقوقی × 100.000 ریال)

بعنوان مثال فرض کنید اظهارنامه شامل 5 مالک به شرح ذیل می باشد:

مالک 1: شخص حقیقی  میزان درصدمالکیت: 10 درصد

مالک2 : شخص حقیقی  میزان درصدمالکیت:  15 درصد

مالک3 :  شخص حقوقی  میزان درصدمالکیت:  30 درصد

مالک4 :  شخص حقوقی میزان درصدمالکیت:  5 درصد

مالک5 : شخص حقوقی میزان درصدمالکیت: 40 درصد

با توجه به اعداد، مجموع درصد اشخاص حقیقی = 25 % و مجموع درصد اشخاص حقوقی = 75%

لذا طبق فرمول، مبلغ قابل پرداخت بصورت زیر محاسبه می شود

{ (10.000× 25% )+( 100.000× 75%) } = (2.500 + 75.000)= 77.500 ریال

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

هزینه ثبت اختراع به صورت مشروح


در ادامه هزینه ثبت اختراع را می توانید به صورت مشروح ملاحظه نمایید.


الف) هزینه ثبت اختراع با مالکیت شخص حقیقی


چنانچه مالکیت اختراع در حال ثبت شخص حقیقی باشد ، هزینه ثبت اختراع به شرح زیر است :

۱- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی : ۱۰/۰۰۰ ریال

۲- هزینه ثبت اختراع به صورت سالیانه :

سال اول تا پنجم ، هر سال معادل ۱۰۰/۰۰۰ ریال

سال ششم تا سال دهم ، هر سال معدل ۲۰۰/۰۰۰ ریال

سال یازدهم تا پانزدهم ، هر سال معادل ۳۰۰/۰۰۰ ریال

سال شانزدهم تا بیستم ، هر سال معادل ۴۰۰/۰۰۰ ریال

۳- جریمه تاخیر در پرداخت هزینه سالیانه : معادل نصف قسط سالانه در دوره های پنج ساله مربوط

۴- هزینه استعلام برای انتقال اجازه بهره برداری یا اعراض : ۵۰/۰۰۰

۵- حق ثبت انتقال قراردادی و قهری : ۳۰۰/۰۰۰

۶- حق ثبت مجوز بهره برداری اختراع یا فسخ و خاتمه آن : نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری

۷- هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن : معادل حق ثبت اظهارنامه

۸- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن : ۵۰/۰۰۰

۹- حق ثبت تغییرات اختراع غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری: ۵۰/۰۰۰

۱۰- هزینه صدور گواهی المثنی: ۱۰۰/۰۰۰

۱۱- هزینه رونوشت مصدق: ۵۰۰۰

۱۲- هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع : ۱۵/۰۰۰

۱۳- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت کمیسیون: ۵۰۰/۰۰۰

۱۴- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت کمیسیون: ۱/۵۰۰/۰۰۰

۱۵- ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه : ۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۶- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا: ۵۰/۰۰۰الف) هزینه ثبت اختراع با مالکیت شخص حقوقی


چنانچه مالکیت اختراع در حال ثبت شخص حقوقی باشد ، هزینه ثبت اختراع به شرح زیر است :

۱- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی : ۱۰۰/۰۰۰ ریال

۲- هزینه ثبت اختراع به صورت سالیانه : ۱۰ برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی

۳- جریمه تاخیر در پرداخت هزینه سالیانه : معادل نصف قسط سالانه در دوره های پنج ساله مربوط

۴- هزینه استعلام برای انتقال اجازه بهره برداری یا اعراض : ۵۰۰/۰۰۰

۵- حق ثبت انتقال قراردادی و قهری : ۳/۰۰۰/۰۰۰

۶- حق ثبت مجوز بهره برداری اختراع یا فسخ و خاتمه آن : نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری

۷- هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن : معادل حق ثبت اظهارنامه

۸- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن : ۵۰۰/۰۰۰

۹- حق ثبت تغییرات اختراع غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری: ۵۰۰/۰۰۰

۱۰- هزینه صدور گواهی المثنی: ۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۱- هزینه رونوشت مصدق: ۵۰/۰۰۰

۱۲- هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع : ۱۵۰/۰۰۰

۱۳- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت کمیسیون: ۷۵۰/۰۰۰

۱۴- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت کمیسیون: ۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۵- ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه : ۴/۵۰۰/۰۰۰

۱۶- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا: ۵۰۰/۰۰۰