مرجع صدورمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز  تجهیزات پزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قوانین و مقررات دارویی

433 1397/10/16 تبصره 2 ماده 14
فرآیند صدور مجوز تجهیزات پزشکی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تجهیزات پزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فاکتور 10021
لیبل 100370
معرفی ناظر فنی 100633
ثبت پرونده در سامانه اداره کل تجهیزات به صورت الکترونیکی 100634
تکنیکال فایل 100635
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 100636
تعهد خدمات پس از فروش 100637

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز تجهیزات پزشکی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تجهیزات پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز تجهیزات پزشکیمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز تجهیزات پزشکی
فرآیند اصلاح مجوز تجهیزات پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تجهیزات پزشکی
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز تجهیزات پزشکی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز تجهیزات پزشکی
فرآیند ابطال مجوز تجهیزات پزشکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز تجهیزات پزشکیشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز