در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی پایان کار ساختمان است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور گواهی پایان کار ساختمانمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی پایان کار


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر فیش بانکی 10013
نقشه 100382
گزارش کارشناس 100557

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پایان کار ساختمان


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پایان کار ساختمان


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پایان کارفرآیند ابطال پایان کار ساختمان


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پایان کار ساختمان