به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچکمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان برق ایران

10012 1397/09/13 5-6 دانلود

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 ماده (6) دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (1) ماده (6) دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تامين گاز از شركت گاز منطقه‌اي استان 10232 شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی 10 www.nigc.ir
استعلام موافقت اداره محيط زيست 10113 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 5 www.doe.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (2) ماده (5) دانلود

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 تبصره (2) ماده (6) دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 ماده (6) دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (4) ماده (4) دانلود

بخشنامه برقراري انشعاب نوع دوم

12187 1387/11/23 بند (2) دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (2) ماده (6) دانلود

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (3) ماده (6) دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان برق ایران

10012 1397/09/13 5-6 دانلود
هزینه صدور پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچکعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق

12143 1395/10/22 بند (2) ماده (5) دانلود
نمونه پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچکشرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچکفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (1) ماده (6) دانلود

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (4) ماده (6) دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (4) ماده (4) دانلود

بخشنامه برقراري انشعاب نوع دوم

12187 1387/11/23 بند (2) دانلود
مدت زمان تمدید پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (2) ماده (6) دانلود

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (3) ماده (6) دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق

12143 1395/10/22 بند (2) ماده (5) دانلود
فرآیند اصلاح پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (2) ماده (6) دانلود

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (3) ماده (6) دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچکعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق

12143 1395/10/22 بند (2) ماده (5) دانلود
فرآیند ابطال پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (4) ماده (6) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچکفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس کوچک

12163 1387/07/30 بند (4) ماده (6) دانلود