پروانه ارزیابی خسارت بیمه

 

در این مقاله قصد داریم تمامی اطلاعات لازم در خصوص دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ارزیابی خسارت بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 4 دانلود فایل

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 مواد 1 و 2 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی 100108
اظهارنامه 100542
رضایت نامه 100655
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159
گواهی سابقه کار 100002
اساسنامه پیشنهادی 12327
گواهی ثبت 12328
صورتجلسه هیات مدیره 100060
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
اصل گواهی عدم اعتیاد 1001809
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1001810
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 1001811
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی 1001816
گواهی بانک مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه (نقدی) 1010005

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 مواد 3، 4 و 8 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 تبصره 1بند2ماده4 دانلود فایل
ضوابط خاص صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 مواد 2 و 7 دانلود فایل

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 تبصره 1 ماده7 دانلود فایل

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 ماده4،بندهای1-2 و2-2 دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 بند 3 عناوین دانلود فایل
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 5 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز
نمونه پروانه ارزیابی خسارت بیمه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه ارزیابی خسارت بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 100212
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد 1001636

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 ماده 5 دانلود فایل
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه ارزیابی خسارت بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه ارزیابی خسارت بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 ماده 18 دانلود فایل
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ارزیابی خسارت بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش کارشناس 100557
مستندات قانونی تخلف 1001639

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 ماده 18 دانلود فایل
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ارزیابی خسارت بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 4 دانلود فایل

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 مواد 1 و 2 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی 100108
اظهارنامه 100542
رضایت نامه 100655
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159
گواهی سابقه کار 100002
اساسنامه پیشنهادی 12327
گواهی ثبت 12328
صورتجلسه هیات مدیره 100060
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
اصل گواهی عدم اعتیاد 1001809
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1001810
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 1001811
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی 1001816
گواهی بانک مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه (نقدی) 1010005

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 مواد 3، 4 و 8 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 تبصره 1بند2ماده4 دانلود فایل
ضوابط خاص صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 مواد 2 و 7 دانلود فایل

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 تبصره 1 ماده7 دانلود فایل

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 ماده4،بندهای1-2 و2-2 دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 بند 3 عناوین دانلود فایل
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 5 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز
نمونه پروانه ارزیابی خسارت بیمه صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید پروانه ارزیابی خسارت بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 100212
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد 1001636

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 ماده 5 دانلود فایل
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح پروانه ارزیابی خسارت بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال پروانه ارزیابی خسارت بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 ماده 18 دانلود فایل
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ارزیابی خسارت بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش کارشناس 100557
مستندات قانونی تخلف 1001639

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 ماده 18 دانلود فایل