در این مقاله قصد داریم تا درخصوص چگونگی دریافت پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنحانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشدمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 16 دانلود

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 مواد4-10-14 دانلود

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

10401 1374/12/22 1 و 2 و 30 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030
تصویر کد اقتصادی شرکت 10360
کارت عضویت 10535
مستندات مربوط به توان مالی 10670
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11204
فیش واریزی 12247

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 11-10 دانلود

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

10401 1374/12/22 1 و 2 و 4 و 30 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات

تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی

10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir

آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی

10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir

وضعیت نظام وظیفه

10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

پروانه کار اتباع خارجی

10017 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال 0 https://eakh.mcls.gov.ir

گواهی تشکیل پرونده مالیاتی

10018 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance/

گواهینامه مهارت فنی

10022 وزارت راه و شهرسازی – مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 0 https://www.bhrc.ac.ir

سابقه بیمه

10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

آدرس پستی

10179 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

مفاصا حساب مالیاتی

10187 سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.tax.gov.ir

اساسنامه

10007 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 http://ssaa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

11559 1397/09/24 مواد 2 الی 6 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 بندالف ماده 10 دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشدمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 22 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 ماده(22) دانلود
هزینه صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز دانلود

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

10546 1373/12/28 ماده (38) دانلود
نمونه پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اشتغال انبوه ساز پایه ارشد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي 11589

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 بند چ ماده 10 و تبصره ذيل آن دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اشتغال انبوه ساز پایه ارشد

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 ماده22 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه اشتغال انبوه ساز پایه ارشد


عنوان هزینه مبلغ
تمديد – تجديد پروانه اشتغال به كار 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

10122 1373/12/28 38 دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز دانلود
فرآیند اصلاح پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


عنوان مدرک کد مدرک

آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

11968

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 ماده 10 و تبصره ذيل آن دانلود
ضوابط خاص اصلاح پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشدمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 22 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمديد – تجديد و اصلاح پروانه اشتغال به كار 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

10122 1373/12/28 38 دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم بند 11 از مدارك مورد نياز دانلود
فرآیند ابطال پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 23-90 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشدفایلی وجود نداردصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 16 دانلود

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 مواد4-10-14 دانلود

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

10401 1374/12/22 1 و 2 و 30 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030
تصویر کد اقتصادی شرکت 10360
کارت عضویت 10535
مستندات مربوط به توان مالی 10670
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11204
فیش واریزی 12247

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 11-10 دانلود

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

10401 1374/12/22 1 و 2 و 4 و 30 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات

تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی

10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir

آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی

10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir

وضعیت نظام وظیفه

10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

پروانه کار اتباع خارجی

10017 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال 0 https://eakh.mcls.gov.ir

گواهی تشکیل پرونده مالیاتی

10018 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance/

گواهینامه مهارت فنی

10022 وزارت راه و شهرسازی – مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 0 https://www.bhrc.ac.ir

سابقه بیمه

10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

آدرس پستی

10179 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

مفاصا حساب مالیاتی

10187 سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.tax.gov.ir

اساسنامه

10007 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 http://ssaa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

11559 1397/09/24 مواد 2 الی 6 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 بندالف ماده 10 دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشدمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 22 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 ماده(22) دانلود
هزینه صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز دانلود

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

10546 1373/12/28 ماده (38) دانلود
نمونه پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید پروانه اشتغال انبوه ساز پایه ارشد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي 11589

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 بند چ ماده 10 و تبصره ذيل آن دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اشتغال انبوه ساز پایه ارشد

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 ماده22 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه اشتغال انبوه ساز پایه ارشد


عنوان هزینه مبلغ
تمديد – تجديد پروانه اشتغال به كار 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

10122 1373/12/28 38 دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز دانلود
اصلاح
فرآیند اصلاح پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


عنوان مدرک کد مدرک

آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

11968

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 ماده 10 و تبصره ذيل آن دانلود
ضوابط خاص اصلاح پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشدمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 22 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمديد – تجديد و اصلاح پروانه اشتغال به كار 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

10122 1373/12/28 38 دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم بند 11 از مدارك مورد نياز دانلود
ابطال
فرآیند ابطال پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 23-90 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشدفایلی وجود ندارد