مرجع صدورمشخصات


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اشتغال به کار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 ماده 4 قانون و مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي آن
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر فیش بانکی 10013
تصویر اجاره نامه 10018
درخواست متقاضی 10030
برگه خود اظهاری 100376
تکمیل فرم پرسشنامه تایید صلاحیت 100470
کارت عضویت 100532
ارائه تعهد نامه شرکت 100621
پروانه اشتغال معتبر 100956

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 ماده 4 قانون و مواد 14 و15 آيين نامه اجرايي

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 مبحث دوم مقررات ملي
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تایید سند مالکیت

10002 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 https://ssaa.ir

آگهی روزنامه رسمی

10004 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

پروانه کار اتباع خارجی

10012 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال 0 https://eakh.mcls.gov.ir

سابقه بیمه

10027 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

استعلام موافقت اداره مسكن و شهرسازي

10196 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 2 www.mrud.ir

ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی

10138 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سازمان امور دانشجویان 0

استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه

10173 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا 20 www.police.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی

10119 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 www.tamin.ir

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3

مفاصا حساب مالیاتی

10108 سازمان امورمالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.tax.gov.ir

استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی

10126 سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال 0 www.ncr.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 ماده 22 آيين نامه اجرايي
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 ماده 22
هزینه صدور پروانه اشتغال به کار


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور مجوز 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه اشتغال به کار
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اشتغال به کار

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه اشتغال به کار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه اشتغال به کارمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه اشتغال به کار


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه اشتغال به کار