5/5 - (1 امتیاز)

پروانه اکتشاف معدن

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه اکتشاف معدنو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه اکتشاف معدنمشخصات پروانه اکتشاف معدن


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اکتشاف معدن
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصلاح قانون معادن

2701390/08/22فصل دوم

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

3221392/04/08فصل دوم
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اکتشاف معدن


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

3221392/04/08ماده 8 و 9
هزینه صدور پروانه اکتشاف معدن


عنوان هزینهمبلغ
حق تمبر100000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون اصلاح قانون معادن

3301390/08/22ماده 6 تبصره 2 و3
نمونه پروانه اکتشاف معدن صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اکتشاف معدن


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه اکتشاف معدنعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

3221392/04/08ماده 10

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

3221392/04/08ماده 11
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز اکتشاف معدن

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز اکتشاف معدنعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون اصلاح قانون معادن

3301390/08/22تبصره3 ماده6
فرآیند اصلاح پروانه اکتشاف معدن


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز اکتشاف معدن


عنوان مدرککد مدرک
پروانه اکتشاف معتبر10020020


ضوابط خاص اصلاح پروانه اکتشاف معدنمدت زمان اصلاح پروانه اکتشاف معدن

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز اکتشاف معدن


شرایط قابلیت ابطال پروانه اکتشاف معدن


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

3221392/04/08تبصره ماده 22
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

3221392/04/08تبصره ماده 22

قانون اصلاح قانون معادن

3301390/08/22ماده 14