به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه اکچوئری بیمه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اکچوئری بیمه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

2961391/09/28بندهای2و3ماده1

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

2961391/09/28مواد 2و4
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اکچوئری بیمه


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
تابعیت ایرانی100204
سابقه فعالیت100301
کسب نمره قبولی100764

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

2961391/09/282 تا 5
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

وضعیت نظام وظیفه

10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir

عدم سوء پیشینه

10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

2961391/09/28ماده 2
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

2961391/09/28ماده 13
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

12331395/11/26بند 2 عناوین
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور پروانه اکچوئری بیمه
نمونه پروانه اکچوئری بیمه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اکچوئری بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اکچوئری بیمه

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه اکچوئری بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه اکچوئری بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

2961391/09/28ماده 18
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه اکچوئری بیمه


عنوان مدرککد مدرک
گزارش کارشناس100557
مستندات قانونی تخلف1001639

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

2961391/09/28ماده 18[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””