به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص پروانه بهداشتی دامداری صنعتی و نیمه‏ صنعتی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


[ult_tab_element tab_style=”Style_4″][single_tab title=”صدور” tab_id=”1636868592930-4″]

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهداشتی دامداری صنعتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 4 و 12 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی مطابق ضوابط 10369
معرفی مسئول فنی تولید 10400
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری تکمیل شده توسط متقاضی 11386
فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان 11388
کارت بهداشتی کارگران دامداری 11754
قرارداد مسئول فنی ( دکتر دامپزشک ) 11755

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 17 و 18 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 17 و 18 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 4 و 12 دانلود

ضوابط ومقررات بهداشتی گونه های مختلف آبزیان

12099 1391/01/22 0 دانلود

ضوابط ومقررات بهداشتی گونه های مختلف طیور

12100 1391/01/22 0 دانلود

ضوابط ومقررات بهداشتی گونه های مختلف دام

12101 1391/01/22 0 دانلود
مدت زمان صدور پروانه بهداشتی دامداری صنعتی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شماره 020/11006 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام دامپروری کشور

12026 1398/06/09 صفحه 2 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحه 23 دانلود

ابلاغیه 900/93/623، اصلاحیه مدت اعتبار پروانه بهره برداری

12042 1393/02/09 صفحه 1 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3400000 ریال
تعرفه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 2800000 ریال
تعرفه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 3250000 ریال
تعرفه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 3650000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 18 بند ب دانلود
نمونه پروانه بهداشتی دامداری صنعتی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه بهداشتی دامداری صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی مطابق ضوابط 10369
کارت بهداشتی کارگران دامداری 11754
قرارداد مسئول فنی ( دکتر دامپزشک ) 11755
پروانه بهداشتی بهره برداری قبلی 12845

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 17 و 18 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 4 و 12 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه بهداشتی دامداری صنعتی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شماره 020/11006 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام دامپروری کشور

12026 1398/06/09 صفحه 2 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه بهداشتی دامداری صنعتی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3400000 ریال
تعرفه تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 1750000 ریال
تعرفه تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 2200000 ریال
تعرفه تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 2700000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 18 بند ب دانلود
فرآیند اصلاح پروانه بهداشتی دامداری صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی مطابق ضوابط 10369
پروانه بهداشتی بهره برداری (معتبر) واحد/ مرکز مربوط 10377
کارت بهداشتی کارگران دامداری 11754
قرارداد مسئول فنی ( دکتر دامپزشک ) 11755


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 17 و 18 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 4 و 12 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه شماره 020/11006 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام دامپروری کشور

12026 1398/06/09 صفحه 2 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3300000 ریال
تعرفه اصلاح ( صدور ) پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 1976000 ریال
تعرفه اصلاح ( صدور ) پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 2320500 ریال
تعرفه اصلاح ( صدور ) پروانه بهداشتی بهره برداری براساس ظرفیت 2600000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 18بندب دانلود
فرآیند ابطال پروانه بهداشتی دامداری صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال پروانه بهداشتی دامداری صنعتی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 28 صفحات 25 و 26 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل پروانه بهره برداری 11392
درخواست کتبی متقاضی جهت لغو پروانه بهداشتی 11771
گزارش نظارتی / آرا و احکام هیئت های انتظامی و مراجع قضایی 12868

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده28صفحات 25و26 دانلود