به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه‏ صنعتی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

[ult_tab_element tab_style=”Style_4″][single_tab title=”صدور” tab_id=”1636868592930-4″]

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 مواد3، 19 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 10 دانلود

 قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی1.معرفی و ارسال درخواست به همراه سایر مدارک مورد نیاز به واحدهای استانی نظام دامپزشکی (توسط واحدهای استانی یا شهرستانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)

2.ثبت معرفی نامه متقاضی و ارائه رسید و تشکیل پرونده و دریافت مدارک ( نقشه و … ) و بررسی آن توسط واحدهای استانی نظام دامپزشکی

3.تعیین کارشناس و اعلام زمان بازدید به متقاضی توسط واحدهای استانی نظام دامپزشکی (حداکثر سه روز بعد از ثبت درخواست)

4.بازدید از محل و تهیه گزارش توسط کارشناس بهداشتی واحدهای استانی نظام دامپزشکی (درصورت منفی بودن پاسخ ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام نماید. )

5.صدور پروانه بهداشتی بهره برداری توسط واحدهای استانی نظام دامپزشکی (حداکثر ظرف یک ماه از ثبت درخواست)

تحویل پروانه: نسخه اصلی به متقاضی. – نسخه دوم به واحدهای استانی یا شهرستانی سازمان نظام مهندسی – نسخه سوم درج در پرونده و بایگانی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط 10367
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر 11161
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
اصل پروانه بهداشتی تاسیس 11173
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط 11264
نتایج آزمایش های شیمیایی و میکروبی آب مصرفی 11558

فایلی وجود ندارد


مبانی قانونی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 3 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی بهداشتی 10225 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 30 www.hbi.ir کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 مواد 12 و 13 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 تبصره 1 ذیل ماده 10 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور

10906 1391/01/10 ماده 22 دانلود
هزینه صدور پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه  بازدید کارشناسی 1740000 ریال
هزینه‌ صدور پروانه بر اساس ظرفیت واحد 1,050,000 یا 1,320,000 یا 1,575,000 1575000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 ماده 2 تبصره 3 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور

10906 1391/01/10 ماده 41 دانلود
نمونه پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهداشتی دامپروری صنعتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 3 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه بهداشتی دامپروری صنعتیمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه بازدید کارشناسی 1740000 ریال
هزینه‌ صدور پروانه بر اساس ظرفیت واحد 1,050,000 یا 1,320,000 یا 1,575,000 1575000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 ماده 2 تبصره 3 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور

10906 1391/01/10 ماده 41 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر 11161
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
در موارد تغییر نوع بهره برداری (شاخص پروانه) و یا ظرفیت تولید مدارک به مشابه صدور پروانه می باشد 11174

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 3 و 19 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 22 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 مواد 3و 19 و 21 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری

11019 1391/01/10 ماده 22 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه‌ی بازدید کارشناسی 1740000 ریال
هزینه‌ی صدور پروانه بر اساس ظرفیت واحد 950000 یا 1210000 یا 1470000 1470000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور

10906 1391/01/10 ماده 41 دانلود
فرآیند ابطال پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 مواد 3 و 19 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 4 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 و تبصره های ذ دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور

10906 1391/01/10 ماده 3 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهداشتی دامپروری صنعتی


عنوان مدرک کد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح 11193
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه 11194

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 و تبصره های ذ دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور

10906 1391/01/10 ماده 41 دانلود