به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری کشور – ماده 16

11961 1388/05/21 ماده 16 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحات 5 و 9 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی مطابق ضوابط 10369
فرم تکمیل شده توسط مهندس ناظر فنی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات 10399
معرفی مسئول فنی تولید 10400
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری تکمیل شده توسط متقاضی 11386
فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان 11388
قرارداد مسئول فنی ( دکتر دامپزشک ) 11755

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحه 18 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 ماده 10بندج دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 13 دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 9 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3400000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 2800000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 3250000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 3650000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 17 دانلود
نمونه پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر ) صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحه 18 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 ماده 10بندج دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 9 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3400000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 2800000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 3250000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 3650000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 17 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی مطابق ضوابط 10369
فرم تکمیل شده توسط مهندس ناظر فنی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات 10399
معرفی مسئول فنی تولید 10400
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس 11385
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری تکمیل شده توسط متقاضی 11386
فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان 11388
کارت بهداشتی کارگران دامداری 11754
قرارداد مسئول فنی ( دکتر دامپزشک ) 11755


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحه 18 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 ماده 10 بندج دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 9 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحه 23 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 ماده 10بندج دانلود

ابلاغیه شماره 020/11006 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام دامپروری کشور

12026 1398/06/09 صفحه 2 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3400000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 2800000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 3250000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی بهره برداری بنابر ظرفیت 3650000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 17 دانلود
فرآیند ابطال پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال پروانه بهداشتی میادین دام ( پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 13 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
اصل پروانه بهره برداری 11392
گزارش نظارتی / آرا و احکام هیئت های انتظامی و مراجع قضایی 12868

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 13 دانلود